gad-pkty-stale.tex

Poniżej znajduje się tekst referatu o zastosowaniach twierdzeń o punktach stałych, dostępnego też w wersji [[download:g?]]. Uwaga: jeśli Twój system operacyjny używa kodowania innego niż UTF-8, musisz zmienić deklarację \usepackage[...]{inputenc} (zob. niżej).

%%%%%%%%%%%% Referat o punktach stałych na GADa
%%%%%%%%%%%% z objaśnieniami użytych poleceń LaTeXa.

\documentclass[titleauthor]{mwart} % Klasa mwart jest odpowiednikiem
                % klasy article, dostosowanym do
                % polskich (a właściwie europejskich)
                % standardów typograficznych. Autorem
                % klas mwart, mwbk i mwrep jest Marcin
                % Woliński. Ich dokumentacja znajduje
                % się w pliku mwclsdoc.pdf.
                %
                % Opcja titleauthor powoduje, że
                % polecenie \maketitle złoży tytuł
                % przed nazwiskiem autora. Inne opcje
                % klas mw* opisane są we wspomnianym
                % pliku.
                %
                % Pewną alternatywą jest klasa amsart;
                % pod paroma względami jest
                % ,,ładniejsza'' od article czy mwart
                % (choć to może tylko moje odczucie),
                % ale za to ma styl ,,amerykański'', a
                % nie ,,europejski''. (Jeśli pisałbym
                % po angielsku, nie wahałbym się ani
                % chwili i użyłbym jej.) Dokumentacja
                % klas ams* znajduje się w pliku
                % instr-l.pdf.

\usepackage[utf8]{inputenc} % Pakiet inputenc jest jednym ze sposobów
              % nauczenia LaTeXa polskich liter. Inne
              % sposoby to:
              % * tzw. notacja prefiksowa (dziś
              %  już nieużywana);
              % * stosowanie tablic konwersji,
              %  zadawanych linią postaci
              %  ,,%& --translate-file=xxx'', gdzie xxx
              %  może mieć postać np. il2-pl (dla
              %  iso-8859-2) czy cp1250pl (dla
              %  kodowania Windows); opcja ta może
              %  wymagać uaktywnienia w konfiguracji
              %  TeXa;
              % * stosowanie specjalnych wersji TeXa,
              %  jak encTeX Petra Ol\v{s}aka czy
              %  Omega.
              % Stosowanie inputenc nie jest koniecznie
              % najlepszym pomysłem - w szczególności
              % nie można wówczas używać polskich liter
              % w nazwach definiowanych komend,
              % środowisk, haseł bibliograficznych,
              % etykiet definiowanych poleceniem \label
              % itp. Jeśli używa się kodowania iso lub
              % Windows, tablice konwersji są
              % najpraktyczniejsze, choć mniej przenośne
              % niż inputenc. Ten ostatni jest
              % najprostszy do użycia, jeśli stosujemy
              % kodowanie utf-8 (jak w tym dokumencie).
              % Pakiet inputenc pozwala też na użycie
              % kodowania iso (opcja latin2) lub Windows
              % (opcja cp1250).
              %
              % Uwaga! Jeśli Twój system operacyjny
              % stosuje inne kodowanie niż utf-8,
              % prawdopodobnie musisz zmienić tę
              % deklarację na latin2 lub cp1250.

\usepackage{polski} % Pakiet polski jest odpowiedzialny za
          % spolszczenie dokumentu. O ile klasy mw*
          % determinują raczej wygląd dokumentu (marginesy,
          % kropki po numerach rozdziałów itp.), a nie jego
          % język, to pakiet polski (jak sama nazwa
          % wskazuje) powoduje, że LaTeX będzie mówił po
          % polsku (np. rozdziały będą rozdziałami, a nie
          % chapterami). Dodatkowo definiuje on parę
          % komend, jak np. \ppauza oraz zmienia definicje
          % kilku komend stosowanych w trybie matematycznym,
          % żeby uzyskać (częściową) zgodność z polskimi
          % zwyczajami w tym względzie. Dokumentacja
          % pakietu polski, będącego częścią większej
          % całości o nazwie ,,platex'', znajduje się w
          % pliku polski.dtx (należy go przetworzyć LaTeXem
          % trzykrotnie, ewentualnie ignorując komunikaty o
          % błędach przez wciśnięcie enter, a potem obejrzeć
          % powstały plik dvi lub pdf).

\usepackage{amsmath} % Pakiet amsmath jest opracowanym dla American
           % Mathematical Society narzędziem do składu
           % formuł matematycznych, częścią AMS-LaTeXa.
           % Przynajmniej pobieżne przejrzenie dokumentacji
           % (plik amsldoc.pdf) jest obowiązkiem każdego,
           % kto chce składać teksty matematyczne w LaTeXu.
           % Zawiera on m.in. środowiska do składu wzorów
           % wyeksponowanych i narzędzia do ich numeracji
           % oraz mnóstwo innych, pożytecznych rzeczy.

\usepackage{amsthm} % Inna część AMS-LaTeXa, pakiet do składu
          % środowisk typu ,,twierdzenie'', ,,definicja''
          % itd. oraz ich numeracji. Zawiera także
          % użyteczne środowisko ,,proof''. Dokumentacja
          % znajduje się w pliku amsthmdoc.pdf.

\usepackage{amsfonts} % Kolejna część AMS-LaTeXa - pozwala używać
           % czcionek AMS, w szczególności ,,blackboard
           % bold''. Dokumentacja dla tego pakietu (i
           % kilku pokrewnych) znajduje się w pliku
           % amsfndoc.pdf. 

\usepackage{enumitem} % Znakomity pakiet autorstwa Javiera Bezosa,
           % rozszerzający możliwości środowisk
           % enumerate/itemize/description. Dokumentacja w
           % pliku enumitem.pdf.

\hyphenation{lip-schi-tzow-ska Brou-we-ra} % Standardowe wzorce
                % dzielenia polskich wyrazów miały
                % problem z tymi słowami.

% Teraz skorzystamy z możliwości, jakie daje pakiet enumitem.
\setlist{nolistsep} % We żadnych środowiskach
          % enumerate/itemize/description nie chcemy mieć
          % odstępów pionowych.
\setenumerate[1]{label=\tu{(\arabic*)}} % W wyliczeniach numerowanych
                % (enumerate) pierwszego poziomu
                % etykiety będą składane cyframi w
                % nawiasach okrągłych, pismem
                % prostym...
\setitemize[1]{label=--} % ...a w wyliczeniach nienumerowanych I
             % poziomu użyjemy półpauz zamiast długaśnych
             % TeXowych pauz.

% Tu następują deklaracje środowisk ,,theorem'' i podobnych.
% Korzystamy z możliwości pakietu amsthm.
\theoremstyle{plain} % ,,Styl'' twierdzeń zwykły (wytłuszczony tytuł,
           % treść kursywą).
\newtheorem{theorem}{Twierdzenie} % środowisko theorem będzie miało
                % tytuł ,,Twierdzenie''.
\newtheorem{corollary}[theorem]{Wniosek} % środowisko corollary będzie
                % miało wspólny licznik z theorem,
                % czyli numeracja będzie taka:
                %  Twierdzenie 1.
                %  Wniosek 2.
                %  Twierdzenie 3.
                % itd.
\theoremstyle{definition} % Przełączamy styl na ,,definicyjny'': tytuł
             % nadal wytłuszczony, ale treść będzie
             % pismem prostym.
\newtheorem{definition}{Definicja}
\theoremstyle{remark} % styl ,,uwag'': tytuł kursywą, treść pismem
           % prostym. 
\newtheorem{remark}{Uwaga}
% W dokumentacji pakietu amsthm (amsthdoc.pdf) można znaleźć
% informacje, jakie style są zwykle stosowane do jakich struktur w
% tekstach matematycznych oraz jak można definiować nowe style.

% Poniżej definiuję komendy, które ułatwią mi skład różnych
% matematycznych rzeczy.
\newcommand{\Nset}{{\mathbb{N}}} % Zbiór liczb naturalnych...
\newcommand{\Rset}{{\mathbb{R}}} % ...i rzeczywistych. Krój
                % ,,blackboard bold'' z czcionek AMS.
\newcommand{\set}[1]{\{#1\}} % zbiór: argument jest otaczany nawiasami
               % wąsatymi normalnej wielkości. (Łatwiej
               % czyta się w dokumencie \set{1,2,3} niż
               % \{1,2,3\}, prawda?)
\newcommand{\dset}[2]{\set{#1:#2}} % Zbiór zdefiniowany przy pomocy
                % aksjomatu wyróżnania, np.
                % $\set{x\in\Rset}{x>0}$
                % to zbiór liczb dodatnich. Taka
                % definicja pozwala mi zmienić
                % np. notację typu {x:x>0} na {x|x>0}
                % przez modyfikację jednego wiersza,
                % zamiast wyszukiwania i zamiany wielu
                % wystąpień w całym dokumencie.
\newcommand{\map}[2]{\colon #1\to #2} % Odwzorowanie. Użycie -
                % np. $f\map{\Omega}{\Rset^n}$.
                % Zwracam uwagę na użycie \colon
                % zamiast dwukropka - różnica polega
                % na innych rozmiarach spacji (wokół
                % dwukropka TeX wstawia małe spacje;
                % \colon nie ma spacji po lewej).
\newcommand{\selfmap}[1][X]{\map{#1}{#1}} % Często potrzebuję
                % odwzorowań ze zbioru w ten sam
                % zbiór. Domyślnie (przy użyciu
                % np. $F\selfmap$) jest to $X$, jeśli
                % jest inaczej, trzeba podać parametr
                % opcjonalny na nawiasach kwadratowych
                % (np. $F\selfmap[C]$). Uwaga! Jeśli
                % parametr opcjonalny zawiera
                % zamykający nawias kwadratowy, trzeba
                % go (cały parametr lub nawias) wziąć
                % w nawiasy wąsate!!!
\newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} % Wartość bezwzględna (belki
                % normalnej wielkości). Zamiast
                % \lvert...\rvert można pisać |...|,
                % ale wtedy LaTeX nie wie, że belki są
                % lewym i prawym ,,ogranicznikiem''
                % (delimiter), co może czasem
                % skutkować złymi rozmiarami
                % odstępów. (\lvert, \rvert, \lVert i
                % \rVert są definiowane przez pakiet
                % amsmath.)
\newcommand{\biggabs}[1]{\biggl\lvert #1\biggr\rvert} % Większa
                % wartość bezwzględna. Przedrostki
                % big, Big, bigg, Bigg dają coraz
                % większe rozmiary. Generalnie
                % używanie poleceń \bigl, \bigr
                % itp. jest często lepsze niż \left i
                % \right (powody wyłuszczone są w
                % dokumentacji amsmath w pliku
                % amsldoc.pdf).
\newcommand{\norm}[1]{\lVert #1\rVert} % Norma.
\newcommand{\inorm}[1]{\norm{#1}_\infty}
\newcommand{\snorm}[1]{\norm{#1}_{(1)}} % Indeks dolny ma kilka
                % znaków w tekście źródłowym, więc
                % musi być ujęty w nawiasy wąsate.
\newcommand{\cl}[1]{\overline{#1}} % Domknięcie.
\DeclareMathOperator{\conv}{conv} % Powłoka wypukła. Polecenie \conv
                % złoży słowo ,,conv'' pismem prostym,
                % w odpowiedniej wielkości
                % (np. mniejsze w indeksie dolnym) i
                % zadba o właściwe spacjowanie.
\DeclareMathOperator{\Comm}{Comm}
\newcommand{\ball}{\overline{B}} % Kula domknięta.
\newcommand{\Lc}{{\mathcal{L}}} % Duże ,,L'' pisane
                % (,,kaligraficzne''). Nie mogłem
                % użyć \L, bo jest zajęte (składa dużą
                % literę ,,Ł'').
\newcommand{\C}{{\mathcal{C}}}
\newcommand{\sC}{\C^{(1)}}
\newcommand{\tu}{\textup} % Ponieważ twierdzenia składane są kursywą,
             % warto dbać o to, by znaki przestankowe
             % (przecinki, średniki, dwukropki, nawiasy,
             % ...) nie były pochylone. W przeciwnym
             % przypadku będą brzydko kontrastowały z
             % prostymi wersjami w trybie matematycznym.
             % Służy do tego komenda \textup AMS-LaTeXa.
             % Ponieważ często jej używam, zrobiłem sobie
             % skrót.
\newcommand{\eps}{\varepsilon} % Wolę \varepsilon niż \epsilon.
\renewcommand{\phi}{\varphi} % Tak samo dla \phi. Ponieważ komenda
               % \phi już istnieje w LaTeXu, musiałem
               % użyć \renewcommand.
\newcommand{\border}{\partial} % Brzeg to brzeg, a nie pochodna cząstkowa,
           % chociaż znaczek jest ten sam. Dzięki takim
           % zmianom przyjemniej czyta się tekst źródłowy -
           % od razu wiadomo, o co chodzi. Tutaj definicja
           % ta jest nieco na wyrost - symbopl brzegu użyty
           % jest tylo raz w całym dokumencie.
% Koniec makr do matematyki.

\title{O~zastosowaniach twierdzeń o~punktach stałych\footnote{Referat
  wygłoszony 27~marca 2007~r. w~ramach prac Grupy Aktywnych
  Doktorantów ,,GAD'' na Wydziale Matematyki i~Informatyki UAM
  w~Poznaniu.}} % Deklaracja tytułu...
\author{Marcin Borkowski} % ...i autora. Zwracam uwagę na
             % konsekwentne w całym dokumencie używanie
             % tyldy (,,~'') na oznaczenie twardej spacji
             % (tj. odstępu w miejscu, w którym nie
             % życzymy sobie, aby TeX złamał wiersz). W
             % szczególności, unikamy w ten sposób
             % wiszących spójników oraz konstrukcji typu:
             %        (...) Rozważmy funkcję
             % f.

\begin{document}
\maketitle % Deklaracje \title i author nie umieszczają nic w
      % dokumencie - to robi dopiero komenda \maketitle. Dzięki
      % temu kolejność tytułu i autora w dokumencie zależy od
      % ustawień pakietu, a nie kolejności w pliku źródłowym.
\begin{abstract} % Streszczenie. Uwaga - pułapka! W klasach ams*
         % (amsart, amsproc i amsbook) i innych klasach AMS,
         % streszczenie jest składane przez polecenie
         % \maketitle, i wówczas środowisko abstract powinno
         % znaleźć się przed tym poleceniem!
 Wszyscy znamy twierdzenie Banacha o~kontrakcji czy twierdzenie
 Brouwera o~punkcie stałym. Stosunkowo rzadko jednak mamy okazję
 zobaczyć je przy pracy. Celem niniejszego referatu nie jest
 w~żadnym przypadku próba przedstawienia całościowego poglądu na
 teorię punktu stałego jako taką, do czego nie czuję się zresztą
 kompetentny, lecz raczej pokazanie dwóch jej klasycznych rezultatów:
 twierdzeń Banacha i~Schaudera (które uogólnia twierdzenie Brouwera),
 oraz ich przykładowych zastosowań. Jako bonus opowiem też trochę
 o~kilku mniej znanych twierdzeniach związanych z~tymi wynikami.

 Referat oparty jest na monografii A.~Granasa i~J.~Dugundji'ego
 ,,Fixed point theory'' (PWN, Warszawa 1982).
\end{abstract}

\section{Twierdzenie Banacha o~kontrakcji} % W klasach article i
                % pochodnych nie ma ,,rozdziałów''
                % (chapters), tylko ,,paragrafy''
                % (sections), ewentualnie ,,części''
                % (parts).

\subsection{Sformułowanie i~dowód twierdzenia}
\begin{theorem}[Banacha o~kontrakcji] % Opcjonalny parametr środowisk
                % generowanych przez polecenie
                % \newtheorem pakietu amsthm pojawia
                % się pismem zwykłym, po nagłówku i w
                % nawiasach.
 Niech $F\selfmap$ będzie kontrakcją przestrzeni metrycznej
 zupełnej w~siebie. Wówczas $F$ ma jedyny punkt stały~$x_0$\tu; % Średnik
                % pismem prostym!
 co więcej\tu, dla dowolnego $x\in X$ zachodzi $\lim_n F^n(x)=x_0$. % Nie
                % używam \tu przed kropką, co wynika z
                % mojego lenistwa i nie jest zbyt
                % eleganckim zwyczajem; z drugiej
                % strony, jeszcze nie spotkałem
                % takiego, który odróżni gołym okiem
                % kropkę z pisma prostego od tej
                % pisanej kursywą, więc się nie
                % przejmuję.
\end{theorem}
\begin{proof} % Opcjonalny argument środowiska proof zastępuje słowo
       % ,,Dowód'' (inaczej niż przy theorem i s-ce!). Jest to
       % przydatne np. wtedy, gdy dowód twierdzenia nie
       % następuje tuż po jego sformułowaniu, tylko gdzieś
       % dalej. Możemy wtedy napisać
       %  \begin{proof}[Dowód twierdzenia 5]
       % albo lepiej coś w stylu:
       %  \begin{proof}[Dowód twierdzenia~\ref{th:Banacha}]
 Niech $k\in(0,1)$ będzie stałą Lipschitza dla~$F$. Obierzmy
 $x\in X$. Mamy $d(F^n(x),F^{n+1}(x))\le k^n d(x,F(x))$. Stąd
 otrzymujemy $d(F^m(x),F^{m+p}(x)) \le
 \sum_{n=m}^{p-1}k^n d(x,F(x)) \le \sum_{n=m}^\infty
 k^n d(x,F(x)) = \frac{k^m}{1-k}d(x,F(x))\to0$, zatem
 ciąg $(F^n(x))$ jest ciągiem Cauchy'ego. Niech $x_0=\lim_n
 F^n(x)$. Mamy $F(F^n(x))\to F(x_0)$; ale $F(F^n(x))= F^{n+1}(x)\to
 x_0$ i~stąd $x_0=F(x_0)$. Wreszcie, gdyby $y_0$ było innym punktem
 stałym funkcji~$F$, byłoby $d(x_0,y_0)\le kd(F(x_0),F(y_0)) <
 d(x_0,y_0)$\ppauza sprzeczność. % Komenda \ppauza pakietu polski
                % składa półpauzę (--) z odpowiednimi
                % odstępami przed i po niej oraz z
                % zakazem łamania wiersza przed nią.
                % W dokumentach pisanych po polsku
                % powinno się używać jej zamiast
                % TeXowego ,,--''.
\end{proof}


\subsection{Rezultaty pokrewne}
\begin{corollary}[lokalna wersja twierdzenia Banacha]
 \label{cor:lokalny-Banach} % Będę się powoływał na ten wniosek, więc
               % nadaję mu etykietę. Potem poleceniem
               % ,,\ref{cor:lokalny-Banach}'' będę mógł
               % wstawić jego numer, nie przejmując się,
               % czy np. nie wstawiłem wcześniej czegoś,
               % co nie spowodowało zmiany tego numeru.
               % Uwaga! Jeśli ten numer faktycznie się
               % zmienił, mogą być konieczne dwa, a
               % czasem trzy przebiegi LaTeXa!
 Niech $X$ będzie zupełną przestrzenią metryczną\tu,
 a~$F\map{B(u,r)}{X}$ będzie kontrakcją ze stałą Lipschitza~$k$.
 Jeśli $d(u,F(u))<(1-k)r$\tu, to $F$ ma punkt stały.
\end{corollary}

\begin{theorem}[Browdera]
 Niech $\phi\selfmap[\Rset_+]$ będzie funkcją niemalejącą\tu,
 prawostronnie ciągłą i~spełniającą nierówność $\phi(t) dla $t>0$.
 Załóżmy\tu, że $F\selfmap$ jest odwzorowaniem przestrzeni
 metrycznej zupełnej~$X$ w~siebie spełniającym warunek
 $d(F(x),F(y))\le\phi(d(x,y))$. Wówczas $F$ ma jedyny punkt stały
 $x_0$ oraz $\lim_n F^n(x)=x_0$ dla dowolnego $x\in X$.
\end{theorem}

\begin{theorem}[Browdera--Goehde'a--Kirka] % Tutaj używamy ,,--''
                % zamiast \ppauza, ponieważ nie chcemy
                % odstępów. Przykrym efektem ubocznym
                % jest zakaz dzielenia wyrazów wokół
                % takiego myślnika. W tym miejscu
                % (nagłówek twierdzenia) to nie
                % przeszkadza, ale w tekście może; w
                % takiej sytuacji lepiej zamiast
                % ,,--'' używać np. komendy
                % \polishendash zdefiniowanej
                % następująco:
                %  \newcommand{\polishendash}
                %  {\discretionary{--}{--}{--}\nolinebreak}
 Nierozszerzające odwzorowanie niepustego\tu, domkniętego\tu,
 ograniczonego i~wypukłego podzbioru przestrzeni Hilberta w~siebie ma
 punkt stały.
\end{theorem}

\begin{theorem}[Bessagi]
 Niech $F\selfmap$ będzie takim odwzorowaniem zbioru $X$
 w~siebie\tu, że każda iteracja $F^n$ dla $n\in\Nset$ ma dokładnie
 jeden punkt stały. Wówczas dla dowolnej stałej $k\in(0,1)$ istnieje
 zupełna metryka na~$X$\tu, względem której $F$ jest kontrakcją ze
 stałą Lipschitza~$k$.
\end{theorem}

\begin{theorem}[Meyersa]
 Niech $(X,d)$ będzie zupełną przestrzenią metryczną\tu,
 a~$F\selfmap$ odwzorowaniem spełniającym następujące warunki\tu:
 \begin{enumerate}
 \item $F(x_0)=x_0$ dla pewnego $x_0\in X$\tu;
 \item $\lim_n F^n(x)=x_0$ dla każdego $x\in X$\tu;
 \item istnieje takie otoczenie $U$ punktu~$x_0$\tu, że dla dowolnego
  otoczenia~$V$ tego punktu istnieje taki indeks~$n_V$\tu, że
  $F^n(V)\subset U$ dla $n\ge n_V$.
 \end{enumerate}
 Wówczas dla dowolnej stałej $k\in(0,1)$ istnieje równoważna z~$d$
 metryka zupełna na~$X$, przy której $F$ jest kontrakcją ze
 stałą~$k$.
\end{theorem}
\begin{remark}
 Twierdzenia Bessagi i~Meyersa pokazują, że w~pewnym sensie
 twierdzenia Banacha o~kontrakcji nie da się ,,ulepszyć''.
\end{remark}


\subsection{Zastosowania}
\begin{theorem}[o~zachowaniu otwartości]
 \label{th:zach-otw}
 Niech $V$ będzie otwartym podzbiorem przestrzeni Banacha~$X$
 i~$F\map{V}{X}$ będzie kontrakcją. Wówczas odwzorowanie
 $f\map{V}{X}\colon x\mapsto x-F(x)$ jest otwarte\tu; % Zwracam uwagę
                % na makro \mapsto, które składa
                % strzałkę z belką, w przeciwieństwie
                % do \to.
 w~szczególności\tu, $W:=f(V)$ jest otwarty w~$X$ i~$f\map{V}{W}$
 jest homeomorfizmem.
\end{theorem}
\begin{proof}
 Niech $k$ będzie stałą Lipschitza odwzorowania~$F$.
 Wykażemy wpierw otwartość~$f$; dokładniej, pokażemy, że dla
 dowolnego $u\in V$, jeśli $B(u,r)\subset V$, to
 $B(f(u),(1-k)r)\subset f(B(u,r))$. Niech $y_0\in B(f(u),(1-k)r)$.
 Zdefiniujmy odwzorowanie $G\map{B(u,r)}{X}$ wzorem $G(y):=y_0+F(y)$;
 wówczas $G$ jest również kontrakcją ze stałą~$k$ i~$\norm{u-G(u)} =
 \norm{y_0+F(u)-u} = \norm{y_0-f(u)} < (1-k)r$. Na mocy
 wniosku~\ref{cor:lokalny-Banach} istnieje takie $u_0\in B(u,r)$, że
 $u_0=y_0+F(u_0)$, czyli $y_0=f(u_0)$. To zaś oznacza, że $y_0\in
 f(B(u,r))$.

 Pozostaje wykazać iniektywność~$f$. Mamy:
 \begin{align*} % Środowisko align jest częścią pakietu amsmath.
         % Opis tego i podobnych środowisk (wraz z
         % przykładami) znajduje się w jego dokumentacji.
         % Wersja z gwiazdką nie numeruje wzoru.
  \norm{u-v}&=\norm{f(u)-f(v)+F(u)-F(v)}\le\\
  &\le\norm{f(u)-f(v)}+\norm{F(u)-F(v)}\le\\
  &\le\norm{f(u)-f(v)}+k\norm{u-v}, % Przecinek na końcu wynika
                % stąd, że wzór - eksponowany czy
                % nie - wchodzi w skład zdania i
                % podlega regułom gramatyki.
 \end{align*}
 a~zatem $\norm{f(u)-f(v)}\ge(1-k)\norm{u-v}$.
\end{proof}
\begin{theorem}[o~funkcji odwrotnej]
 Niech $U$ będzie otwartym podzbiorem przestrzeni Banacha~$X$\tu,
 a~$f\map{U}{X}$\ppauza odwzorowaniem klasy~$\sC$. Załóżmy\tu, że
 dla pewnego $x_0$\tu, pochodna $Df(x_0)\selfmap$ jest
 izomorfizmem. Istnieją wówczas takie otoczenia\tu: $V$~punktu~$x_0$
 i~$W$~punktu~$f(x_0)$\tu, że\tu:
 \begin{enumerate}
 \item $Df(x)\selfmap$ jest odwracalny dla każdego $x\in V$\tu;
 \item $f|_V\map{V}{W}$ jest homeomorfizmem\tu;
 \item odwrócenie $g\map{W}{V}$ odwzorowania $f|_V$ jest
  różniczkowalne dla każdego $w\in W$ oraz $Dg(w)=(Df(gw))^{-1}$\tu;
 \item odwzorowanie $w\mapsto Dg(w)$ zbioru~$W$ w~przestrzeń
  $\Lc(X,X)$ jest ciągłe.
 \end{enumerate}
\end{theorem}
\begin{proof}
 Rozpatrzmy wpierw przypadek, gdy $x_0=f(x_0)=0$ i~$Df(0)=I$.
 Ponieważ zbiór wszystkich odwracalnych operatorów liniowych ciągłych
 jest otwarty w~$\Lc(X,X)$, $x\mapsto Df(x)$ jest ciągłe i~$Df(0)$ jest
 odwracalny, istnieje taka kula $B\subset U$ zawierająca zero, że
 operator $Df(x)$ jest odwracalny dla każdego $x\in B$. Określmy
 $F\map{B}{X}$ wzorem $F(x):=x-f(x)$. Wówczas $F$ jest klasy~$\sC$,
 $DF(0)=0$ i~istnieje taka kula $V\subset B$ zawierająca zero,
 że $M:=\sup\dset{\norm{DF(x)}}{x\in V}<\frac12$. % Ponieważ licznik
                % i mianownik ułamka mają po jednym
                % znaku w pliku źródłowym, można użyć
                % \frac12 zamiast \frac{1}{2}. Jest
                % to wygodne, choć niezbyt eleganckie.
 Z~twierdzenia o~wartości średniej mamy dla $u,v\in V$:
 \begin{equation*} % Środowisko equation (i wersja nienumerowana,
          % equation*) jest lepsze niż displaymath czy (o
          % zgrozo!) $$...$$, wstawia bowiem odstępy pionowe
          % przed i po wzorze tak, jak pozostałe środowiska
          % pakietu amsmath.
  \norm{F(u)-F(v)}\le M\norm{u-v}<\tfrac12\norm{u-v}, % Używam
                % komendy \tfrac (,,text fraction''),
                % ponieważ komenda \frac zrobiłaby
                % ułamek sztucznie wielkim (polecam
                % wypróbować!).
 \end{equation*}
 więc $F|_V$ jest kontrakcją. Na mocy twierdzenia~\ref{th:zach-otw},
 $f|_V\map{V}{W:=f(V)}$ jest homeomorfizmem na zbiór~$W$; oczywiście
 $0\in W$. Dowód części~(1) i~(2) jest zakończony. % Ładniej byłoby
                % pisać \ref{coś tam} zamiast (1), ale
                % w~tym przypadku uznałem, że narzut
                % czasowy związany z definiowaniem
                % etykiet tylko po to, by użyć ich raz
                % (tym bardziej, że wiedziałem, że nie
                % będę zmieniał treści twierdzenia),
                % jest zbyt duży.

 Zauważmy, że jak w~końcówce dowodu twierdzenia~\ref{th:zach-otw}
 można pokazać, że dla $u,v\in V$ zachodzi nierówność
 $\norm{u-v}\le2\norm{f(u)-f(v)}$. Uzbrojeni w~tę obserwację,
 pokażemy punkt~(3). Niech $g\map{W}{V}$ będzie odwróceniem~$f|_V$.
 Dla $y,b\in W$, połóżmy $a:=g(b)$, $x:=g(y)$ i~$T:=Df(a)$. Ponieważ
 $f$ jest różniczkowalna w~$a$, więc
 \begin{equation*}
  f(x)-f(a)=T(x-a)+\phi_a(x)\quad\text{oraz}\quad
  \text{$\frac{\norm{\phi_a(x)}}{\norm{x-a}}\to 0$, gdy
   $\norm{x-a}\to0$.} % Tutaj korzystam z komendy \text, służącej
             % do wtrącenia tekstu do składu
             % matematycznego (jest lepsza niż \mbox, bo:
             % (a) dostosowuje się do wielkości np. w
             % indeksach i (b) nie blokuje łamania
             % wierszy). Zauważmy, że choć
             %  x>0\text{ oraz }y\ne0
             % daje podobny efekt, jak
             %  \text{$x>0$ oraz $y\ne0$},
             % to ta druga konstrukcja jest łatwiejsza do
             % czytania, bardziej intuicyjna (spacje!) i
             % zgodna ze strukturą semantyczną tekstu.
             % 
             % Korzystam też z firetowych odstępów
             % (\quad), żeby wzory się nie zlewały;
             % większe odstępy (\qquad) byłyby może
             % sensowniejsze, ale rozepchałyby wzory na
             % marginesy.
 \end{equation*}
 Działając na obie strony operatorem $T^{-1}$, otrzymujemy
 \begin{equation*}
  T^{-1}(y-b)=g(y)-g(b)+T^{-1}\phi_{g(b)}(g(y)),
 \end{equation*}
 a~więc wystarczy pokazać, że
 \begin{equation*}
  R_b(y):=\frac{\norm{T^{-1}\phi_{g(b)}(g(y))}}{\norm{y-b}}\to0,
  \quad\text{gdy}\quad
  \norm{y-b}\to0.
 \end{equation*}
 Ponieważ $g\map{W}{V}$ jest bijekcją, mamy:
 \begin{align*}
  R_b(y)&\le
  \frac{\norm{T^{-1}\phi_{g(b)}(g(y))}}{\norm{g(y)-g(b)}}\cdot % Komenda
                % \cdot składa kropkę ,,na środku''.
  \frac{\norm{g(y)-g(b)}}{\norm{y-b}}\le\\
  &\le2\norm{T^{-1}}\frac{\norm{\phi_{g(b)}(g(y))}}{\norm{g(y)-g(b)}}=\\
  &=2\norm{T^{-1}}\frac{\phi_a(x)}{\norm{x-a}}.
 \end{align*}
 Zatem, jeśli $\norm{y-b}\to0$, to dzięki ciągłości~$g$ również
 $\norm{x-a}\to0$ i~wówczas $R_b(y)\to0$, co kończy dowód części~(3).

 Dla dowodu~(4) wystarczy po prostu zauważyć, że odwzorowanie
 $w\mapsto Dg(w)$ jest następującym złożeniem odwzorowań ciągłych:
 $\operatorname{Inv}\circ Df\circ g$, % Polecenie \operatorname służy
                % do tego samego, co
                % \DeclareMathOperator, ale jest
                % sensowniejsze, gdy używamy jakiegoś
                % oznaczenia tylko raz - nie warto
                % wtedy specjalnie definiować osobnej
                % komendy.
 i~dowód twierdzenia w~przypadku $x_0=f(x_0)=0$ i~$Df(0)=I$ jest
 zakończony. Aby pokazać tezę w~przypadku ogólnym, wystarczy
 zastosować powyższe rozumowanie dla odwzorowania
 $h(x):=(Df(x_0))^{-1}(f(x+x_0)-f(x_0)$.
\end{proof}

\begin{theorem}[o~istnieniu rozwiązania nieliniowego równania
 całkowego typu Volterry II~rodzaju]
 Niech funkcja $K\map{[0,T]\times[0,T]\times\Rset}{\Rset}$ będzie
 ciągła i~lipschitzowska ze względu na trzecią zmienną\tu, tj.
 $\abs{K(t,s,x)-K(t,s,y)}\abs{x-y}$. Niech $v\in\C[0,T]$. Wówczas
 następujące nieliniowe równanie całkowe Volterry II~rodzaju
 \begin{equation*}
  u(t)=v(t)+\int_0^t\! K(t,s,u(s))\,ds % Polecenie \! wstawia
                % ,,ujemny odstęp'', powodując, że
                % funkcja podcałkowa będzie ciut
                % bliżej znaku całki. Zalecałbym
                % powściągliwość w jego używaniu,
                % szczególnie, gdy wysyłamy pracę do
                % jakiegoś czasopisma: w czasopiśmie
                % mogą mieć własny styl z własnymi
                % krojami czcionek, i możemy zepsuć
                % ładny wygląd dokumentu.
                %
                % Polecenie \, wstawia z kolei mały
                % odstęp. Niektórzy lubią, jak ,,ds''
                % itp. jest wizualnie oddzielone od
                % funkcji podcałkowej. Oczywiście nie
                % ma to sensu, gdy ta ostatnia jest
                % np. ułamkiem.
 \end{equation*}
 ma dokładnie jedno rozwiązanie $u_0\in\C[0,T]$. Co więcej\tu, dla
 dowolnej funkcji $u_1\in\C[0,T]$\tu, ciąg $(u_n)$\tu, gdzie
 \begin{equation*}
  u_{n+1}:=v(t)+\int_0^t\! K(t,s,u_n(s))\,ds,
 \end{equation*}
 jest jednostajnie zbieżny do~$u_0$.
\end{theorem}
\begin{proof}
 Przenormujmy przestrzeń $\C[0,T]$ następująco:
 \begin{equation*}
  \norm{g}:=\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\abs{g(t)}.
 \end{equation*}
 Ponieważ $e^{-Lt}\inorm{g}\le\norm{g}\le\inorm{g}$,
 norma ta jest równoważna zwykłej normie supremalnej (w~szczególności
 jest zupełna).

 Zdefiniujmy operator $F\selfmap[{\C[0,T]}]$ wzorem % Uwaga! Mamy
                % zamykający nawias kwadratowy w
                % parametrze opcjonalnym, więc musimy
                % wziąć go w nawiasy wąsate!
 \begin{equation*}
  F(g)(t):=v(t)+\int_0^t\! K(t,s,g(s))\,ds;
 \end{equation*}
 wystarczy pokazać, że $F$ jest kontrakcją. Obierzmy $g,h\in\C[0,T]$.
 Mamy:
 \begin{align*}
  \norm{F(g)-F(h)}&=
  \max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\biggabs{\int_0^t K(t,s,g(s))-K(t,s,h(s))\,ds}\le\\
  &\le\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\int_0^t\abs{K(t,s,g(s))-K(t,s,h(s))}\,ds\le\\
  &\le L\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\int_0^t\abs{g(s)-h(s)}\,ds\le\\
  &\le L\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\int_0^t\! e^{Ls}e^{-Ls}\abs{g(s)-h(s)}\,ds\le\\
  &\le L\norm{g-s}\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\int_0^t\! e^{Ls}\,ds=\\
  &=L\norm{g-h}\max_{t\in[0,T]}e^{-Lt}\frac{e^{Lt}-1}{L}\le\\
  &\le(1-e^{-LT})\norm{g-h}.\qedhere % Środowisko proof wstawia
                % halmosa (kwadracik) na końcu
                % dowodu. Jeśli jednak dowód kończy
                % się wzorem eksponowanym czy
                % wyliczeniem, powoduje to sztuczne
                % dodanie wiersza, co wygląda
                % fatalnie. W takich sytuacjach
                % polecenie \qedhere powoduje, że
                % halmos pojawia się tam, gdzie jest
                % to polecenie, zamiast w zwykłym
                % miejscu. (Polecenie \qed wstawiłoby
                % halmosa, ale nie wyeliminowałoby
                % drugiego na końcu środowiska proof.)
 \end{align*}
\end{proof}
\begin{remark}
 Oczywiście, gdy $LT<1$, trik z~przenormowaniem jest zbędny.
\end{remark}


\section{Twierdzenie Schaudera o~punkcie stałym}

\addtocounter{subsection}{-1} % Chcę mieć podparagraf o numerze zero!
\subsection{Preliminaria}
\begin{theorem}[Brouwera o~punkcie stałym]
 Ciągłe odwzorowanie niepustego\tu, domkniętego\tu, ograniczonego
 i~wypukłego podzbioru skończeniewymiarowej przestrzeni unormowanej
 w~siebie ma punkt stały.
\end{theorem}
\begin{definition}
 Niech $F\map{X}{Y}$ będzie ciągłym odwzorowaniem między
 przestrzeniami topologicznymi $X$ i~$Y$. Nazywamy je: % Zwracam
                % uwagę, że nie używam \textup w
                % definicji, która jest wszak składana
                % pismem prostym. Jest to odbrobinę
                % ryzykowne; jeśli wysyłałbym pracę do
                % czasopisma, które składa definicje
                % kursywą, byłby problem - dlatego w
                % takiej sytuacji lepiej używać
                % \textup. Oczywiście, w pliku
                % robionym na własne potrzeby można
                % tego nie robić.
 \begin{itemize}
 \item \emph{zwartym}, jeśli $F(X)$ jest warunkowo zwarty w~$Y$; % \emph{...}
                % jest lepsze niż przestrzałe {\em
                % ...}, którego nie powinno się używać
                % wcale. W szczególności, \emph samo
                % wstawia korektę italikową tam, gdzie
                % trzeba. Jeśli nie wiesz, co to
                % znaczy, porównaj
                %  to jest {\em źl}e
                % z
                %  to jest \emph{d}obrze.
                %
                % Różnica między \emph{...} a
                % \textit{...} jest subtelna: oba
                % polecenia używają kursywy, jeśli
                % tekst wkoło jest prosty, ale \emph
                % używa tekstu prostego, jeśli wkoło
                % jest kursywa. Ponadto inne
                % klasy/pakiety (np. używane przez
                % czasopisma) mogą przedefiniować
                % \emph zgodnie ze swoimi zwyczajami
                % (np. stosując
                %  \renewcommand{\emph}{\textsc}).
                % Dlatego lepiej wyróżniać fragmenty
                % tekstu poleceniem \emph, chyba, że
                % mamy naprawdę dobry powód, żeby użyć
                % jednak \textit.
 \item \emph{pełnociągłym}, jeśli $X$ jest metryczna i~obraz każdego
  zbioru ograniczonego w~$X$ jest warunkowo zwarty w~$Y$;
 \item skończeniewymiarowym, jeśli $Y$ jest liniowa i~$F(X)$ zawiera
  się w~pewnej podprzestrzeni~$Y$ o~wymiarze skończonym;
 \item \emph{ograniczonym}, jeśli $Y$ jest metryczna i~$F(X)$ jest
  ograniczony w~$Y$.
 \end{itemize}
\end{definition}
\begin{remark}
 Na mniej uważnego czytelnika czyha w~powyższej definicji pułapka:
 \emph{odwzorowanie} zwarte (odpowiednio: pełnociągłe, ograniczone)
 i~\emph{operator liniowy} zwarty (odpowiednio: pełnociągły,
 ograniczony) to nie jest to samo!
\end{remark}
\begin{theorem}[aproksymacyjne Schaudera]
 Niech $F\map{X}{C}$ odwzorowuje przestrzeń topologiczną~$X$ w~pewien
 wypukły podzbiór~$C$ przestrzeni unormowanej. Wówczas dla dowolnego
 $\eps>0$ istnieją\tu: zbiór skończony~$N\subset F(X)$ i~takie
 odwzorowanie skończeniewymiarowe $F_\eps\map{X}{C}$\tu, że
 $F_\eps(X)\subset\conv N$ oraz~$\norm{F_\eps(x)-F(x)}<\eps$ dla
 każdego $x\in X$.
\end{theorem}
\begin{definition}
 Niech $F\selfmap$ będzie odwzorowaniem przestrzeni metrycznej~$X$
 w~siebie, a~$\eps$ liczbą dodatnią. Punkt $x\in X$ nazywamy
 \emph{punktem $\eps$\nobreakdash-stałym} % Polecenie \nobreakdash z
                % pakietu amsmath powoduje, że LaTeX
                % nie podzieli wiersza tak:
                %       punktem $\eps$-
                %  stałym.
                % Jego użycie tu jest o tyle zbędne,
                % że pakiet polski i tak zabrania
                % dzielenia na poziomych kreskach (z
                % wyjątkiem tych wstawianych
                % odpowiednimi komendami).
 odzworowania~$F$, gdy $d(x,F(x))<\eps$.
\end{definition}
\begin{remark}
 \label{rem:eps-pkty-stale}
 Niech $F\selfmap$ będzie zwartym odwzorowaniem przestrzeni
 metrycznej~$X$ w~siebie. Jeśli $F$ ma punkt $\eps$-stały dla
 każdego $\eps>0$, to ma punkt stały. Istotnie, niech $x_n$ będzie
 $\frac{1}{n}$-punktem stałym odwzorowania~$F$; bez utraty ogólności
 możemy założyć, że $F(x_n)\to x_0$. Wówczas mamy $d(x_n,x_0)\le
 d(x_n,F(x_n))+d(F(x_n),x_0)\to0$, a~zatem $F(x_n)\to F(x_0)$
 i~$x_0=F(x_0)$.
\end{remark}
\subsection{Sformułowanie i~dowód twierdzenia}
\begin{theorem}[Schaudera o~punkcie stałym]
 Zwarte odwzorowanie niepustego i~wypukłego podzbioru przestrzeni
 unormowanej w~siebie ma punkt stały.
\end{theorem}
\begin{proof}
 Niech $F\selfmap[C]$ będzie odwzorowaniem, o~jakim mowa
 w~twierdzeniu. Obierzmy $\eps>0$ i~niech $F_\eps\selfmap[C]$ będzie
 takim odwzorowaniem skończeniewymiarowym, że
 $\norm{F_\eps(x)-F(x)}<\eps$ dla $x\in C$ oraz
 $F_\eps(C)\subset\conv N\subset C$ dla pewnego zbioru
 skończonego~$N$. Twierdzenie Brouwera zastosowane do odwzorowania
 $F_\eps|_{\conv N}$ gwarantuje istnienie takiego punktu~$x_0\in C$,
 że $x_0=F_\eps(x_0)$, skąd otrzymujemy
 $\norm{x_0-F(x_0)}=\norm{F_\eps(x_0)-F(x_0)}<\eps$. Wystarczy teraz
 skorzystać z~Uwagi~\ref{rem:eps-pkty-stale}.
\end{proof}

\subsection{Rezultaty pokrewne}
\begin{corollary}
 Ciągłe odwzorowanie niepustego\tu, zwartego i~wypukłego podzbioru
 przestrzeni unormowanej w~siebie ma punkt stały.
\end{corollary}
\begin{theorem}[alternatywa nieliniowa]
 Niech $C$ będzie wypukłym podzbiorem przestrzeni unormowanej\tu, $U$
 zbiorem otwartym w~$C$ zawierającym zero\tu, zaś $F\map{\cl{U}}{C}$
 odzorowaniem zwartym. Wówczas $F$ ma punkt stały lub istnieje taki
 punkt $x\in\border U$ i~stała $\lambda\in(0,1)$\tu, że $x=\lambda
 F(x)$.
\end{theorem}
\begin{definition}
 Niech $A$ będzie ograniczonym podzbiorem przestrzeni metrycznej.
 Kres dolny zbioru takich liczb $\eps>0$, że $A$ można pokryć
 skończenie wieloma zbiorami o~średnicy mniejszej niż~$\eps$,
 nazywamy \emph{miarą niezwartości \tu(Kuratowskiego\tu)} zbioru~$A$
 % Zwracam uwagę na użycie \tu (czyli \textup) powyżej.
 i~oznaczamy przez~$\alpha(A)$.
\end{definition}
\begin{theorem}[Darbo]
 Niech $C$ będzie niepustym\tu, domkniętym\tu, ograniczonym
 i~wypukłym podzbiorem przestrzeni Banacha. Załóżmy\tu, że istnieje
 taka stała $k\in(0,1)$\tu, że odwzorowanie ciągłe $F\selfmap[C]$
 spełnia warunek $\alpha(F(A))\le k\alpha(A)$ dla każdego
 $A\subset C$. Wówczas $F$ ma punkt stały.
\end{theorem}
\begin{theorem}[Sadowskiego]
 Niech $C$ będzie niepustym\tu, domkniętym\tu, ograniczonym
 i~wypukłym podzbiorem przestrzeni Banacha. Załóżmy\tu, że
 odwzorowanie ciągłe $F\selfmap[C]$ spełnia warunek
 $\alpha(F(A))<\alpha(A)$ dla każdego takiego $A\subset C$\tu, że
 $\alpha(A)>0$. Wówczas $F$ ma punkt stały.
\end{theorem}

\subsection{Zastosowania}
\begin{theorem}[Peano]
 Niech $g\map{[0,T]\times\Rset}{\Rset}$ będzie funkcją ciągłą
 i~ograniczoną. Wówczas zagadnienie Cauchy'ego
 \begin{equation*}
  \left\{
  \begin{aligned} % środowisko aligned działa tak, jak align, ale
          % nie tworzy ,,samodzielnego'' wzoru, lecz część
          % większej całości. Możnaby zamiast aligned
          % wykorzystać środowisko cases (również opisane w
          % amsldoc.pdf), ale nie udałoby się wówczas
          % wyrównać w pionie znaków równości.
   u'(t)&=g(t,u)&\text{dla $t\in[0,T]$}\\
   u(0)&=0
  \end{aligned}\right.\tag{$*$} % Polecenie \tag wstawia swój
                % argument w nawiasach jako numer
                % wzoru.
 \end{equation*}
 ma rozwiązanie klasy $\C^{(1)}[0,T]$.
\end{theorem}
\begin{proof}
 Zdefiniujmy przestrzeń $\sC_0:=\dset{u\in\sC[0,T]}{u(0)=0}$
 i~unormujmy ją następująco:
 $\snorm{u}:=\max\set{\inorm{u},\inorm{u'}}$. Oznaczmy też
 $\C:=\C[0,T]$. Rozważmy operator $L\map{\sC_0}{\C}\colon u\mapsto
 u'$. Oczywiście jest on bijekcją, ponieważ posiada operator
 odwrotny określony wzorem $L^{-1}f(t):=\int_0^t f(x)\,dx$. Mamy dla
 $u\in\sC_0$ i~$f=Lu$:
 \begin{align*}
  \inorm{u}=\inorm{L^{-1}f}&=\sup_{t\in[0,T]}\biggabs{\int_0^t\!f(x)\,dx}\le\\
  &\le\sup_{t\in[0,T]}\int_0^t\abs{f(x)}\,dx\le\\
  &\le\sup_{t\in[0,T]}\int_0^t\inorm{f(x)}\,dx=T\inorm{f}=T\inorm{Lu}
 \end{align*}
 oraz $\inorm{u'}=\inorm{Lu}$ i~w~konsekwencji
 $\snorm{u}\le\max\set{T,1}\inorm{Lu}$. Oznacza to, że operator
 $L^{-1}\map{\C}{\sC_0}$ jest ciągły.

 Zdefiniujmy $G\selfmap[\C]$ wzorem $G(u)(t):=g(t,u(t))$ oraz niech
 $j\map{\sC_0}{\C}$ będzie inkluzją. Ograniczoność funkcji~$g$
 implikuje ograniczoność odzworowania~$G$, zaś z~lematu Arzeli
 wynika, że $j$ jest pełnociągła. Stąd odwzorowanie
 $jL^{-1}G\selfmap[\C]$ jest zwarte. Na mocy twierdzenia Schaudera
 istnieje więc taka funkcja $u\in\C$, że $u=jL^{-1}G(u)$. Oznacza to,
 że $Lu=Gu$, czyli że $u$ jest rozwiązaniem zagadnienia~$(*)$.
\end{proof}

\begin{theorem}[Łomonosowa]
 Niech $T$ będzie ciągłym operatorem liniowym na
 nieskończeniewymiarowej przestrzeni unormowanej~$X$. Jeśli $T$
 komutuje z~pewnym niezerowym operatorem liniowym zwartym~$K$\tu, to
 ma nietrywialną domkniętą podprzestrzeń niezmienniczą.
\end{theorem}
\begin{proof}
 Niech $\Comm(T)$ będzie zbiorem ciągłych operatorów liniowych
 komutujących z~$T$. Dla $y\in X\setminus\set0$ oznaczmy
 $L_y:=\dset{Ay}{A\in\Comm(T)}$. Każde $L_y$ jest podprzestrzenią
 liniową $B$-niezmienniczą dla dowolnego $B\in\Comm(T)$ (istotnie,
 niech $x\in B(L_y)$, czyli $x=BAy$ dla pewnego $A\in\Comm(T)$; ale
 $BA\in\Comm(T)$, więc $x\in L_y$). Nie może też być $L_y=\set{0}$,
 bo $I\in\Comm(T)$, więc $y\in L_y$. Możliwe są dwa przypadki: albo
 pewna podprzestrzeń $L_{y_0}$ nie jest gęsta w~$X$, albo wszystkie
 $L_y$ są gęste. W~pierwszym przypadku mamy
 $T(\cl{L_{y_0}})\subset\cl{T(L_{y_0})}\subset\cl{L_{y_0}}$, więc
 $L_{y_0}$ jest szukaną podprzestrzenią. Załóżmy więc, że wszystkie
 $L_y$ są gęste w~$X$.

 Ponieważ $\ker K$ jest podprzestrzenią domkniętą~$X$ różną od całej
 przestrzeni, więc istnieje kula $B=B(x_0,r)\subset X\setminus\ker
 K$. Ewentualnie zmniejszając promień, możemy założyć, że
 $0\notin\cl{K(B)}$ oraz $0\notin\ball$. Wreszcie, $K$ jest
 operatorem liniowym zwartym, więc zbiór $\cl{K(B)}$ jest zwarty.

 Skoro $L_y$ jest gęsta w~$X$ dla $y\ne0$, więc dla każdego
 $c\in\cl{K(B)}$ istnieje taki operator $D_c\in\Comm(T)$, że
 $D_c(c)\in B$. Z~ciągłości~$K$ wnosimy, że dla dowolnego
 $c\in\cl{K(B)}$ istnieje taka kula $B(c,\eps_c)$, że
 $D_c(B(c,\eps_c))\subset B$. Wybierzmy skończone podpokrycie
 $\set{B(c_1,\eps_{c_1}),\dots,B(c_n,\eps_{c_n})}$ zbioru
 $\cl{K(B)}$. Określmy na $\cl{K(B)}$ funkcje $\alpha_i,\beta_i$,
 gdzie $i=1,\dots,n$, wzorami:
 \begin{equation*}
  \alpha_i(c):=\max\set{0,\eps_{c_i}-\norm{c-c_i}},
  \qquad
  \beta_i(c):=\frac{\alpha_i(c)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i(c)}
 \end{equation*}
 (ponieważ zbiory $B(c_i,\eps_{c_i})$ pokrywają $\cl{K(B)}$, funkcje
 $\beta_i$ są dobrze zdefiniowane).
 Niech $F\map{\ball}{X}$ będzie określone wzorem
 \begin{equation*}
  F(b):=\sum_{i=1}^n \beta_i(K(b))D_{c_i}(K(b)).
 \end{equation*}
 Oznaczmy $D:=\sum_{i=1}^n\beta_i(\cdot)D_{c_i}(\cdot)$. Mamy
 $F=D\circ K$ oraz $F(\ball) = D(K(\ball)) \subset D(\cl{K(B)})$,
 przy czym ten ostatni zbiór jest zwarty (jako ciągły obraz zbioru
 zwartego); stąd $F$ jest odwzorowaniem zwartym. Dalej,
 $\beta_i(K(b))\ne0$ implikuje, że $K(b)\in B(c_i,\eps_{c_i})$, więc
 $D_{c_i}(K(b))\in\ball$; stąd każde $F(b)$ jest kombinacją wypukłą
 punktów z~$\ball$, czyli $F(\ball)\subset\ball$. Z~twierdzenia
 Schaudera otrzymujemy istnienie punktu stałego $b_0\in\ball$
 odwzorowania~$F$.

 Rozważmy teraz operator liniowy $W\selfmap$ dany wzorem
 \begin{equation*}
  W:=\sum_{i=1}^n \beta_i(K(b_0))D_{c_i}\circ K.
 \end{equation*}
 Oczywiście, $W$ jest operatorem liniowym zwartym komutującym z~$T$.
 Zbiór $L:=\dset{y\in X}{W(y)=y}$ jest domkniętą podprzestrzenią
 liniową; $L\ne\set{0}$, gdyż $b_0\in L$ (i~$b_0\ne0$); nie może też
 być $L=X$, bo $W$ jest operatorem liniowym zwartym, a~$X$\ppauza
 przestrzenią nieskończeniewymiarową. Wreszcie, $L$ jest
 $T$-niezmiennicza: gdy $y\in L$, mamy $W(Ty)=T(Wy)=Ty$, więc $Ty\in
 L$. Dowód (i~referat) jest zakończony.
\end{proof}

\end{document}
% I to by było na tyle.

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX