prezentacja-otwarcie-dr.tex

Poniżej znajduje się źródło LaTeXowe prezentacji na otwarcie mojego przewodu doktorskiego, przygotowanej przy użyciu klasy beamer (tu znajduje się plik [[download:p?]]). Nie stosuję tu wprawdzie bardziej zaawansowanych możliwości oferowanych przez tę klasę, ale nawet stosując wartości domyślne można, jak widać, uzyskać znakomite efekty. Uwaga: jeśli Twój system operacyjny używa kodowania innego niż UTF-8, musisz zmienić deklarację \usepackage[...]{inputenc} (zob. niżej).

Uwaga: warto przed korzystaniem z klasy beamer upewnić się, że dysponujemy najnowszą jej wersją; np. wersja 3.06 (dostępna np. w The TeX Collection 2007) miała denerwującą usterkę (w szczególności psującą poniższą prezentację) w obsłudze kolorów.

%%%%%%%%%%%% Prezentacja na otwarcie przewodu (w beamerze)

\documentclass[11pt]{beamer} % Klasa dokumentu beamer, autorstwa Tilla
               % Tantaua, jest znakomitym narzędziem do
               % przygotowywania prezentacji w LaTeXu.
               % Jej dokumentacja znajduje się w pliku
               % beameruserguide.pdf, i warto tam
               % zajrzeć - są tam liczne przykłady
               % i porady dotyczące przygotowywania
               % prezentacji. Mimo obszerności,
               % dokumentacja jest bardzo przyjazna,
               % dobrze uporządkowana i przemyślana.
               %
               % Używając klasy beamer trzeba uważać na
               % pewną sprawę: podobnie jak pakiet pgf,
               % jest ona wciąż aktywnie rozwijana;
               % dobrze jest mieć w miarę aktualną
               % wersję (w niektórych dystrybucjach
               % TeXa, np. w MikTeXu, zainstalowanie
               % najnowszej wersji jest bardzo proste i
               % automatyczne; w innych, np. w tetex,
               % sprowadza się to do skopiowania plików
               % do odpowiedniego katalogu i
               % uruchomienia skryptu mktexlsr).

\usetheme{Frankfurt} % Styl prezentacji. Określa wygląd prezentacji
           % -- użyte czcionki, układ strony itp.
\usecolortheme{crane} % Styl kolorystyczny -- zmienia kolorystykę
           % prezentacji.

\usepackage[utf8]{inputenc} % Pakiet inputenc jest jednym ze sposobów
              % nauczenia LaTeXa polskich liter. Inne
              % sposoby to:
              % * tzw. notacja prefiksowa (dziś
              %  już nieużywana);
              % * stosowanie tablic konwersji,
              %  zadawanych linią postaci
              %  ,,%& --translate-file=xxx'', gdzie xxx
              %  może mieć postać np. il2-pl (dla
              %  iso-8859-2) czy cp1250pl (dla
              %  kodowania Windows); opcja ta może
              %  wymagać uaktywnienia w konfiguracji
              %  TeXa;
              % * stosowanie specjalnych wersji TeXa,
              %  jak encTeX Petra Ol\v{s}aka czy
              %  Omega.
              % 
              % Stosowanie inputenc nie jest koniecznie
              % najlepszym pomysłem - w szczególności
              % nie można wówczas używać polskich liter
              % w nazwach definiowanych komend,
              % środowisk, haseł bibliograficznych,
              % etykiet definiowanych poleceniem \label
              % itp. Jeśli używa się kodowania iso lub
              % Windows, tablice konwersji są
              % najpraktyczniejsze, choć mniej przenośne
              % niż inputenc. Ten ostatni jest
              % najprostszy do użycia, jeśli stosujemy
              % kodowanie utf-8 (jak w tym dokumencie).
              % Pakiet inputenc pozwala też na użycie
              % kodowania iso (opcja latin2) lub Windows
              % (opcja cp1250).
              %
              % Uwaga! Jeśli Twój system operacyjny
              % stosuje inne kodowanie niż utf-8,
              % prawdopodobnie musisz zmienić tę
              % deklarację na
              %  \usepackage[latin2]{inputenc}
              % (np. w Linuksie) bądź
              %  \usepackage[cp1250]{inputenc}
              % (np. w MS Windows).

\usepackage{polski} % Pakiet polski jest odpowiedzialny za spolszczenie
          % dokumentu. Pakiet polski (jak sama nazwa
          % wskazuje) powoduje, że LaTeX będzie mówił po
          % polsku (np. rozdziały będą rozdziałami, a nie
          % chapterami). Dodatkowo definiuje on parę
          % komend, jak np. \ppauza oraz zmienia definicje
          % kilku komend stosowanych w trybie matematycznym,
          % żeby uzyskać (częściową) zgodność z polskimi
          % zwyczajami w tym względzie. Dokumentacja
          % pakietu polski, będącego częścią większej
          % całości o nazwie ,,platex'', znajduje się w
          % pliku polski.dtx (należy go przetworzyć LaTeXem
          % trzykrotnie, ewentualnie ignorując komunikaty o
          % błędach przez wciśnięcie enter, a potem obejrzeć
          % powstały plik dvi lub pdf).

\newcommand{\ball}{\overline{B}} % Kula domknięta. Alternatywą byłoby
                 % \bar{B}, które daje jednak zbyt
                 % krótką (jak na mój gust) kreskę.

\newcommand{\Rset}{\mathbb{R}} % Zbiór liczb rzeczywistych.

% Teraz deklarujemy środowiska typu theorem. Pakiet beamer
% automatycznie ładuje AMSLaTeXa, więc możemy korzystać z jego
% możliwości. "Style" twierdzeń (por. amsthdoc.pdf) nie będą w pełni
% wykorzystane, ponieważ klasa beamer przedefiniowuje czcionki ich
% nagłówków; nadal jednak teksty twierdzeń będą złożone kursywą, a
% definicji, przykładów i uwag pismem prostym.
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{twierdzenie}{Twierdzenie} % Środowisko "twierdzenie"
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definicja}{Definicja}
\newtheorem{przyklad}{Przykład}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{uwaga}{Uwaga}

\begin{document}

% Poniżej ustawiamy tytularia. Pełen opis rzeczy, które można
% umieszczać w tytulariach, znajduje się oczywiście w dokumentacji
% klasy beamer.
\title{Twierdzenia o~punktach stałych dla operatorów w~przestrzeniach
 metrycznych hiperwypukłych}
\author{Marcin Borkowski}
\date{5. stycznia 2007}
\institute{Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w~Poznaniu}

% Strona tytułowa. Środowisko frame definiuje "kadr", który w tym
% przypadku składa się jedynie z tytulariów. ("Kadr" jest nieudolnym
% tłumaczeniem angielskiego "frame"; jeśli umiesz to lepiej
% przetłumaczyć, daj znać!)
\begin{frame}
 \titlepage
\end{frame}

% Prezentacja składa się z paragrafów (sections). W użytym stylu
% ,,Frankfurt'' lista paragrafów znajduje się na górze każdej strony;
% kliknięcie na któryś z nich powoduje przejście na odpowiednią
% stronę.
\section{Preliminaria}
\begin{frame}
 \frametitle{Definicja} % Każdy kadr może mieć tytuł. Nadawanie
             % tytułów kadrom jest dobrym zwyczajem.
 \begin{definicja}[Aronszajn--Panitchpakdi, 1956]
  Przestrzeń metryczną nazywamy \alert{hiperwypukłą}, gdy
                % komenda \alert{...}
                % wyświetla swój argument zaznaczając
                % go np. innym kolorem (w zależności
                % od stylu prezentacji)
  każda rodzina kul domkniętych $\{\ball(x_i,r_i)\}_{i\in I}$
  spełniająca warunek
  \begin{equation*}
   d(x_i,x_j)\leqslant r_i+r_j\quad\text{dla~$i,j\in I$}
  \end{equation*}
  ma niepusty przekrój.
 \end{definicja}
 \begin{uwaga}
  Dla przestrzeni unormowanych, hiperwypukłość oznacza, że każda
  rodzina kul domkniętych przecinających się parami ma niepusty
  przekrój.
 \end{uwaga}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Przykłady}
 \begin{przyklad}
  Następujące przestrzenie metryczne są hiperwypukłe:
  \begin{itemize}
  \item $\Rset$;
  \item $\Rset^n$ z~normą ,,maksimum'';
  \item $l^\infty$ oraz $L^\infty(\Rset)$;
  \item $C_\Rset(K)$, gdzie $K$ jest zwartą i~ekstremalnie niespójną
   przestrzenią topologiczną Hausdorffa;
  \item $\Rset^2$ z~metryką ,,rzeka'' lub z~metryką ,,metra
   paryskiego''.
  \end{itemize}
 \end{przyklad}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Przykłady}
 \begin{twierdzenie}
  Jeśli $C$ jest podzbiorem Czebyszewa rzeczywistej przestrzeni
  unormowanej~$X$, zaś $d_C$~jest hiperwypukłą metryką na~$C$, to
  funkcja~$d$ określona wzorami:
  \begin{equation*}
   d(x,y)=
   \begin{cases}
    \|x-y\|,\\
    \qquad\text{gdy $P_C(x)=P_C(y)$}\\
    \qquad\text{oraz punkty $x,P_C(x),y$ są
     współliniowe;}\\[6pt] % makro \\[...]
                % kończy linię i wstawia odstęp
                % podanej długości. Nie jest to może
                % zbyt eleganckie, ale w przypadku
                % prezentacji ręczne cyzelowanie
                % (hand-tweaking) kodu jest raczej
                % niezbędne...
    \|x-P_C(x)\|+d_C\bigl(P_C(x),P_C(y)\bigr)+\|P_C(y)-y\|\\
    \qquad\text{w~przeciwnym przypadku,}
   \end{cases}
  \end{equation*}
  jest hiperwypukłą metryką na~$X$.
 \end{twierdzenie}
\end{frame}

\section{Motywacje}
\begin{frame}
 \frametitle{Motywacje}
 Dlaczego przestrzenie metryczne hiperwypukłe są
 interesujące?\\[12pt]
 % Środowisko overprint pozwala na umieszczenie w jednym "kadrze"
 % kilku "klatek" ("slides"). Działa to mniej więcej tak, że LaTeX
 % tworzy prostokąt tak duży, żeby zmieściła się w nim największa
 % "klatka", po czym na kolejnych stronach prezentacji umieszcza
 % kolejne "klatki".
 \begin{overprint}
  \onslide<2> % To, co znajduje się poniżej, będzie na klatce nr 2
        % (czyli pierwsza jest "pusta", a na następnych są
        % omówione kolejno związki pojęcia hiperwypukłości z
        % różnymi dziedzinami matematyki).
  \textbf{Z~punktu widzenia \alert{analizy matematycznej}:}\\[3pt]
  przestrzenie hiperwypukłe są metrycznym odpowiednikiem\\ % Podział
                % akapitu na wiersze dobrze jest robić
                % ręcznie, umieszczając znaki końca
                % wiersza (\\) w odpowiednich
                % miejscach. W prezentacji wiersze są
                % krótkie i dobrze wykorzystać
                % przejścia do nowego wiersza jako
                % swego rodzaju "pauzy".
  \alert{przestrzeni Hahna--Banacha}. Innymi słowy, dowolne
  odwzorowanie Lipschitza z~podzbioru przestrzeni metrycznej~$X$ do
  przestrzeni\\hiperwypukłej~$H$ można rozszerzyć na całą
  przestrzeń~$X$\\z~zachowaniem stałej Lipschitza.

  \onslide<3>
  \textbf{Z~punktu widzenia \alert{topologii}:}\\[3pt]
  przestrzenie hiperwypukłe są \alert{nierozszerzającymi
   retraktami\\absolutnymi}. Innymi słowy, jeśli $H$ jest
  hiperwypukłą\\podprzestrzenią przestrzeni metrycznej~$X$, to
  istnieje\\nierozszerzająca retrakcja $R\colon X\to H$.

  \onslide<4>
  \textbf{Z~punktu widzenia \alert{teorii punktu stałego}:}\\[3pt]
  wiele \alert{klasycznych twierdzeń} o~punktach stałych\\
  (twierdzenia typu Browdera--Goehde'a--Kirka, Schaudera, Darbo,
  Krasnosielskiego,\dots) ma swoje \alert{hiperwypukłe
   odpowiedniki}\ppauza\\zarówno jedno-, jak i~wielowartościowe.

  \onslide<5>
  \textbf{Z~punktu widzenia teorii punktu stałego:}\\[3pt]
  wiele klasycznych twierdzeń o~punktach stałych\\
  (twierdzenia typu Browdera--Goehde'a--Kirka, Schaudera, Darbo,
  Krasnosielskiego,\dots) ma swoje hiperwypukłe
  odpowiedniki\ppauza\\zarówno jedno-, jak i~wielowartościowe.
  \begin{twierdzenie}[Baillon, 1988]
   Niech $F\colon H\to H$ będzie nierozszerzającym odwzorowaniem
   ograniczonej przestrzeni hiperwypukłej w~siebie. Wówczas\\$F$
   ma punkt stały; ponadto, zbiór punktów stałych odwzorowania~$F$
   jest hiperwypukły.
  \end{twierdzenie}
 \end{overprint}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Hiperwypukłość a~wypukłość}
 Czym różni się \alert<1>{hiperwypukłość} od \alert<1>{wypukłości}?
                % \alert<1>{...}
                % wyróżnia swój argument jedynie na
                % pierwszej "klatce".
 \pause
 \begin{itemize}
 \item zbiory wypukłe nie muszą być hiperwypukłe
 \item i~na odwrót.
 \end{itemize}
 Mimo to, wiele \alert<2>{własności} zbiorów wypukłych
 \alert<2>{przenosi się na przestrzenie hiperwypukłe}, choć dowody
 wymagają często\\\alert<2>{innych, subtelniejszych technik}.
 \pause
 \begin{itemize}
 \item \alert<3>{Przekrój} rodziny zbiorów hiperwypukłych\\
  \alert<3>{nie musi być hiperwypukły};
\item przekrój \alert<3>{łańcucha} przestrzeni hiperwypukłych
 ograniczonych jest za to \alert<3>{niepusty i~hiperwypukły};
\item zatem ,,\alert<3>{powłoka hiperwypukła}'' istnieje, choć jest
 jednoznaczna tylko z~dokładnością do izometrii.
 \end{itemize}
\end{frame}

\section{Wyniki}
\begin{frame}
 \frametitle{Dotychczas uzyskane wyniki}
 \begin{twierdzenie}[typu Krasnosielskiego]
  Załóżmy, że $H$ jest niepustym, hiperwypukłym i~słabo zwartym
  podzbiorem przestrzeni unormowanej~$X$, zaś $F_1$ i~$F_2$ są
  takimi odwzorowaniami z~$H$ do rodziny niepustych i~zwartych
  podzbiorów~$X$, że:
  \begin{enumerate}[(i)]
  \item $F_1$ jest silnie ciągłe;
  \item $F_2$ jest nierozszerzające (w~sensie metryki
   Hausdorffa);
  \item $F=F_1+F_2$ jest hemizwarte;
  \item $F(x)$ jest wypukłym podzbiorem~$H$ dla dowolnego~$x\in H$.
  \end{enumerate}
  Wówczas istnieje takie $x\in H$, że $x\in F(x)$.
 \end{twierdzenie} 
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Dotychczas uzyskane wyniki} % Tytuły kolejnych "klatek"
                % mogą oczywiście być takie same.
 \begin{twierdzenie}
  Niech $X$ będzie przestrzenią metryczną hiperwypukłą, zaś $\Omega$
  jej niepustym i~otwartym podzbiorem. Załóżmy, że istnieje taka
  ciągła homotopia $H\colon [0,1]\times\overline\Omega\to X$, że:
  \begin{enumerate}[(i)]
  \item odwzorowanie $H(0,\cdot)$ ma subaddytywny moduł ciągłości
   oraz jego zbiór wartości jest podzbiorem pewnego hiperwypukłego
   i~zwartego podzbioru~$V$ przestrzeni $\overline\Omega$;
  \item żadne z~odzworowań $H(\lambda,\cdot)$, gdzie
   $\lambda\in[0,1)$ nie ma punktów stałych na brzegu
   zbioru~$\Omega$;
  \item każdy taki podzbiór $C\subset\Omega$, że $C=\Omega\cap P$
   dla pewnej powłoki hiperwypukłej~$P$ zbioru $H([0,1]\times
   C)\cup V$ jest relatywnie zwarty.
  \end{enumerate}
  Wówczas istnieje takie $x\in\overline\Omega$, że $x=H(1,x)$.
 \end{twierdzenie}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Dotychczas uzyskane wyniki}
 \begin{twierdzenie}[typu Leray--Schaudera]
  Niech $X$ będzie przestrzenią liniowo-metryczną, $H\subset X$
  hiperwypukłym podzbiorem~$X$, a~$\Omega\subset H$ podzbiorem
  otwartym w~$H$. Niech $R\colon X\to H$ będzie ciągłą retrakcją
  na~$H$, przy czym $R(0)\in\overline\Omega$. Wówczas każde
  odwzorowanie ciągłe i~zwarte $F\colon\overline\Omega\to X$ ma co
  najmniej jedną z~poniższych własności:
  \begin{enumerate}[(i)] % argument opcjonalny pozwala zmienić sposób
              % numerowania elementów wyliczenia. Pakiet
              % beamer ładuje w tym celu pakiet enumerate.
              % Nie jest to rewelacja - lepiej robi to
              % pakiet enumitem - ale wystarczy.
  \item $F$ ma punkt stały;
  \item istnieją takie $x\in\partial\Omega$ i~$\lambda\in[0,1)$, że
   $x=R(\lambda F(x))$.
  \end{enumerate}
 \end{twierdzenie}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Dotychczas uzyskane wyniki}
 \begin{twierdzenie}[typu Darbo]
  Niech $H$ będzie ograniczoną przestrzenią hiperwypukłą, a~$F\colon
  H\to 2^H\setminus\{\emptyset\}$ multifunkcją półciągłą z~góry
  o~wartościach będących przekrojami rodzin kul domkniętych.
  Załóżmy ponadto, że istnieją: stała $q\in(0,1)$ oraz skończony
  zbiór $C\subset H$ takie, że $\alpha(F(A))\leqslant q\alpha(A)$
  dla dowolnego $A\subset H$, gdzie $\alpha$ jest miarą niezwartości
  Kuratowskiego, oraz $F(x)\cap C\ne\emptyset$ dla dowolnego $x\in
  H$.

  Wówczas istnieje takie $x\in H$, że $x\in F(x)$.
 \end{twierdzenie}
\end{frame}

\begin{frame}
 \begin{center}
  \Huge Dziękuję.
 \end{center}
\end{frame}

\end{document}
% Koniec i bomba...

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX