regulamin-wmii.tex

Poniżej znajduje się tekst Regulaminu Samorządu Doktorantów WMiI UAM. Warto przejrzeć jego preambułę - zawiera parę ciekawych rzeczy. Oczywiście, można obejrzeć też plik [[download:r?]]. Uwaga: jeśli Twój system operacyjny używa kodowania innego niż UTF-8, musisz zmienić deklarację \usepackage[…]{inputenc} (zob. niżej).

%%%%%%%%%%%% Regulamin Samorządu Doktorantów WMiI UAM
%%%%%%%%%%%% z objaśnieniami użytych poleceń LaTeXa.

\documentclass[11pt,oneside,final,wide]{mwart} % Klasa mw jest
                % odpowiednikiem klasy article,
                % dostosowanym do polskich (a
                % właściwie europejskich) standardów
                % typograficznych. Autorem klas
                % mwart, mwbk i mwrep jest Marcin
                % Woliński. Ich dokumentacja znajduje
                % się w pliku mwclsdoc.pdf.
                % .
                % Opcja 11pt oznacza skład czcionką
                % jedenastopunktową, czyli odrobinę
                % większą niż standardowe 10pt. Opcja
                % oneside wyłącza podział na ,,lewe''
                % i ,,prawe'' strony. Opcja final
                % (domyślna, więc nie trzeba jej tak
                % naprawdę deklarować) oznacza skład
                % wersji ,,finalnej'' (w odróżnieniu
                % od ,,roboczej'', czyli draft).
                % Opcja draft może przyspieszyć skład
                % dokumentu np. nie wstawiając grafik,
                % oraz powoduje, że przepełnienie
                % ,,pudełka poziomego'' (w praktyce
                % najczęściej wiersza) będzie
                % sygnalizowane czarną plamą na prawym
                % marginesie. Opcja wide wreszcie - w
                % odróżnieniu od poprzednich
                % specyficzna dla klas mw* - powoduje,
                % że marginesy będą tak małe, jak
                % tylko można. (Jej stosowanie jest
                % złym pomysłem, chyba, że mamy
                % naprawdę dobre powody. Tutaj
                % pozwala ona zaoszczędzić parę
                % stron. Dobrze jest mieć świadomość,
                % że utrudnia ona lekturę czytelnikowi
                % - więcej niż ok. 70 znaków w wierszu
                % to zwykle zbyt dużo. Użycie opcji
                % wide może mieć więcej sensu w
                % przypadku składu dwułamowego.)


% Poniżej wstawiamy komentarze do pliku pdf, chyba, że generujemy
% dvi. W komentarzach pdf lepiej nie używać polskich liter, chyba, że
% lubimy kłopoty.
\ifnum\pdfoutput=1
 \pdfinfo
 { /Title (Regulamin Samorzadu Studium Doktoranckiego WMiI UAM)
  /Author (Rada Samorzadu Studium Doktoranckiego WMiI UAM)
 }
\fi

\usepackage[utf8]{inputenc} % Pakiet inputenc jest jednym ze sposobów
              % nauczenia LaTeXa polskich liter. Inne
              % sposoby to:
              % * tzw. notacja prefiksowa (dziś
              %  już nieużywana);
              % * stosowanie tablic konwersji,
              %  zadawanych linią postaci
              %  ,,%& --translate-file=xxx'', gdzie xxx
              %  może mieć postać np. il2-pl (dla
              %  iso-8859-2) czy cp1250pl (dla
              %  kodowania Windows); opcja ta może
              %  wymagać uaktywnienia w konfiguracji
              %  TeXa;
              % * stosowanie specjalnych wersji TeXa,
              %  jak encTeX Petra Ol\v{s}aka czy
              %  Omega.
              % Stosowanie inputenc nie jest koniecznie
              % najlepszym pomysłem - w szczególności
              % nie można wówczas używać polskich liter
              % w nazwach definiowanych komend,
              % środowisk, haseł bibliograficznych,
              % etykiet definiowanych poleceniem \label
              % itp. Jeśli używa się kodowania iso lub
              % Windows, tablice konwersji są
              % najpraktyczniejsze, choć mniej przenośne
              % niż inputenc. Ten ostatni jest
              % najprostszy do użycia, jeśli stosujemy
              % kodowanie utf-8 (jak w tym dokumencie).
              % Pakiet inputenc pozwala też na użycie
              % kodowania iso (opcja latin2) lub Windows
              % (opcja cp1250).
              %
              % Uwaga! Jeśli Twój system operacyjny
              % stosuje inne kodowanie niż utf-8,
              % prawdopodobnie musisz zmienić tę
              % deklarację na latin2 lub cp1250.

\usepackage{polski} % Pakiet polski jest odpowiedzialny za
          % spolszczenie dokumentu. O ile klasy mw*
          % determinują raczej wygląd dokumentu (marginesy,
          % kropki po numerach rozdziałów itp.), a nie jego
          % język, to pakiet polski (jak sama nazwa
          % wskazuje) powoduje, że LaTeX będzie mówił po
          % polsku (np. rozdziały będą rozdziałami, a nie
          % chapterami). Dodatkowo definiuje on parę
          % komend, jak np. \ppauza oraz zmienia definicje
          % kilku komend stosowanych w trybie matematycznym,
          % żeby uzyskać (częściową) zgodność z polskimi
          % zwyczajami w tym względzie. Dokumentacja
          % pakietu polski, będącego częścią większej
          % całości o nazwie ,,platex'', znajduje się w
          % pliku polski.dtx (należy go przetworzyć LaTeXem
          % trzykrotnie, ewentualnie ignorując komunikaty o
          % błędach przez wciśnięcie enter, a potem obejrzeć
          % powstały plik dvi lub pdf).

\usepackage{iwona} % Iwona to całkiem sympatyczny krój pisma, choć nie
          % nadający się raczej do książek czy artykułów.

\usepackage{setspace} % Pakiet setspace definiuje komendy
           % \singlespacing, \onehalfspacing i
           % \doublespacing oraz środowiska singlespace,
           % onehalfspace i doublespace, ustalające
           % interlinię (odpowiednio: pojedynczą,
           % ,,półtora'' i podwójną). Tutaj chcemy
           % interlinii o połowę większej niż normalnie.
\onehalfspacing

\setlength{\parindent}{0pt} % Nie wcinamy akapitów - ustawiamy długość
              % wcięcia akapitowego na 0pt. (Samo ,,0''
              % powodowałoby, że TeX narzekałby na brak
              % jednostki!)

\usepackage{enumitem} % Znakomity pakiet autorstwa Javiera Bezosa,
           % rozszerzający możliwości środowisk
           % enumerate/itemize/description. Dokumentacja w
           % pliku enumitem.pdf.
\setlist{nolistsep} % We żadnych środowiskach
          % enumerate/itemize/description nie chcemy mieć
          % odstępów pionowych.
\setenumerate[2]{label=(\alph*)} % Drugi poziom wyliczeń numerowanych
                % będzie numerowany tak: (a), (b), ...
\setenumerate[3]{label=(\roman*)} % ...a trzeci tak: (i), (ii), (iii),
                % (iv), ...

\newcommand{\parno}[1]{\S~#1} % Numer paragrafu poprzedzony
               % odpowiednim znaczkiem. Spacja między
               % nimi jest twarda (TeX nie złamie na
               % niej wiersza).

\newcounter{para} % Potrzebujemy licznika paragrafów...

\newenvironment{para}{% ...i chcemy mieć środowisko do ich składania.
           % Polecenie \newenvironment ma 3 parametry:
           % nazwę środowiska, zestaw poleceń do wywołania
           % na jego początku, i zestaw poleceń do
           % wywołania na jego końcu.
           %
 \refstepcounter{para}% Na początku środowiska para zwiększamy
            % licznik paragrafów o 1. Polecenie
            % \refstepcounter dba też o to, żeby najbliższe
            % wystąpienie \label korzystało z właśnie
            % zwiększonego licznika.
            %
            % Licznik zwiększamy na początku definicji
            % środowiska, bo jego początkowa wartość to 0.
            %
            % Uwaga! Zwracam uwagę na to, że znak procentu
            % znajduje się bezpośrednio po zamykającym
            % nawiasie wąsatym (tak jak poprzednio za
            % otwierającym). W przeciwnym przypadku TeX
            % mógłby złożyć po nim niepotrzebną spację.
            %
 \par\medskip\pagebreak[3]% Zaczynamy nowy akapit (\par), robimy
              % średniej wielkości odstęp (\medskip) i
              % zachęcamy (choć nie zmuszamy) LaTeXa do
              % złamania strony tuż przed nowym
              % paragrafem. Komenda \pagebreak[0] nie
              % zachęca (ani nie zniechęca) LaTeXa do
              % złamania strony; \pagebreak[1] do
              % \pagebreak[3] coraz bardziej zachęcają,
              % a \pagebreak (lub \pagebreak[4]) zmusza
              % do złamania strony. Przeciwne działanie
              % ma polecenie \nopagebreak, a
              % analogicznie, lecz dla wierszy, działają
              % \linebreak i \nolinebreak. Warto
              % zauważyć, że złamanie wiersza lub strony
              % na którejś z tych komend powoduje, że
              % LaTeX (przy standardowych ustawieniach)
              % próbuje wypełnić poprzedni wiersz
              % tekstem do prawego marginesu (lub strony
              % tekstem do dolnego marginesu). Tego
              % efektu nie wywołują \newline i
              % \newpage. Wygodnym sposobem na
              % rozpoczęcie nowej linii jest też komenda
              % \\. W wersji z parametrem opcjonalnym,
              % np.: \\[6pt], dodatkowo wstawia odstęp
              % pionowy przed następną linią.
              %
 {\centering\textbf{\parno{\arabic{para}}}\par}% Polecenie \centering
                % włącza centrowanie tekstu. Jest to
                % polecenie niskopoziomowe - zwykle w
                % tym samym celu używa się środowiska
                % center. Uwaga! Polecenie
                % \centering nie ma parametrów, tylko
                % rozpoczyna centrowanie od akapitu, w
                % którym się znajduje. Jeśli chcemy
                % ograniczyć zakres centrowanego
                % tekstu, najlepiej użyć konstrukcji
                % {\centering ...}. Uwaga 2: TeX
                % używa wartości parametrów
                % odpowiedzialnych za składanie
                % akapitu obowiązujących na jego
                % końcu, więc jeśli np. koniec akapitu
                % (polecenie \par lub pusty wiersz)
                % znajdzie się za zamykającym nawiasem
                % wąsatym, akapit ten nie zostanie
                % wycentrowany.
                %
                % Polecenie \textbf składa swój
                % parametr pismem pogrubionym. Jest
                % ono nowocześniejszym odpowiednikiem
                % konstrukcji {\bf ...} w starej
                % wersji LaTeXa.
                %
                % Polecenie \parno było zdefiniowane
                % przed chwilą. Jako parametr dostaje
                % ono licznik para złożony cyframi
                % arabskimi. Zamiast \arabic możnaby
                % użyć innej komendy, otrzymując różne
                % wyniki:
                %  \roman   i, ii, iii, iv, ...
                %  \Roman   I, II, III, IV, ...
                %  \alph    a, b, c, ...
                %  \Alph    A, B, C, ...
                % Polecenie \par rozpoczyna nowy
                % akapit.
                %
 \nopagebreak\smallskip % Polecenie \nopagebreak zabrania złamania
             % strony tuż po numerze paragrafu, zaś
             % \smallskip wstawia mały odstęp pionowy.
             %
 \ignorespaces % Polecenie \ignorespaces powoduje, że TeX ,,połknie''
        % spacje po \begin{para}; w praktyce oznacza to, że na
        % początku tekstu paragrafu nie pojawi się spacja
        % (przerobiona przez TeXa ze znaku końca wiersza po
        % \begin{para}.
}{%
 \par % Środowisko para kończy się nowym akapitem. TeX ,,nie widzi''
    % spacji po nazwach komend, więc tym razem nie muszę pisać
    % \par%, żeby nie wprowadzić niepotrzebnej spacji. Ubocznym
    % efektem jest konieczność pisania \par{} lub \par\ (z
    % w-tył-ciachem i spacją za nim!), by właśnie uzyskać spację.
}

\newenvironment{alphenumerate}{% Wyliczenia pierwszego poziomu
                % (ustępy) są numerowane zwyczajnie,
                % cyframi arabskimi. Niekiedy jednak
                % paragraf ma tylko jeden ustęp i nie
                % ma sensu go numerować; w ramach tego
                % ustępu potrzeba niekiedy wyliczenia
                % formalnie pierwszego poziomu, ale
                % traktowanego jak wyliczenia drugiego
                % poziomu. W tym celu zdefiniowałem
                % sobie odpowiednie środowisko. W
                % najnowszej wersji pakietu enumitem
                % definiowanie własnych środowisk z
                % wyliczeniami jest dodatkowo ułatwione
                % (patrz dokumentacja).
 \begin{enumerate}[label=(\alph*)]%
 }{%
 \end{enumerate}
}

% Teraz będzie maszyneria do rozdziałów. Jest ona dość trikowa,
% ponieważ nie chcę, by każdy rozdział zaczynał się od nowej strony,
% ale z kolei rozdział z tytułem na samym dole strony i początkiem na
% górze następnej jest niedopuszczalny. Ponieważ standardowo LaTeX
% wyrównuje dolny margines, standardowe metody (\nopagebreak) mogą
% mieć problem, bowiem odstępy pionowe są zwykle znacznie mniej
% ,,elastyczne'' niż poziome. (Uwaga! Używanie ,,elastycznych''
% odstępów pionowych, standardowe w TeXu, generalnie nie jest
% najlepszym pomysłem. Lepiej jest, gdy wiersze na wszystkich
% stronach są na tej samej wysokości. Oczywiście, wówczas wysokość
% tytulariów, wzorów itp. (wraz z odstępami) musi być całkowitą
% wielokrotnością wysokości wiersza. (Nazywa się to po polsku
% registrem, a po angielsku grid.) LaTeX standardowo nie ułatwia
% składu z registrem. Ma się to zmienić w LaTeXu 3, ale kiedy on
% będzie dostępny, nie wiadomo. Jeśli bardzo potrzebujesz registru,
% albo chcesz zobaczyć, jak w LaTeXu 3 ma działać mechanizm składania
% stron, wypróbuj pakiet xor. W takim jednak przypadku albo jesteś
% TeXowym guru i czytasz ten tekst tylko po to, by wyłapać w nim
% błędy, albo jesteś odważnym poszukiwaczem przygód. Ostrzegałem!)
%
% Wobec powyższego robimy coś takiego: jeśli jesteśmy blisko końca
% strony, zaczynamy rozdział na nowej stronie; w przeciwnym przypadku,
% kontynuujemy skłąd na dotychczasowej stronie.

\newcounter{rozdz} % Licznik rozdziałów.
\newlength{\rozdzfil}   % Jak blisko końca strony jest już ,,blisko
\setlength{\rozdzfil}{6cm}% końca strony''.

\newcommand{\rozdz}[1]{% Nowy rozdział. Komenda \rozdz ma jeden
            % parametr - tytuł rozdziału.
 \refstepcounter{rozdz}% Zwiększamy numer rozdziału o jeden i
            % ustawiamy licznik rozdz jako ,,aktywny'' dla
            % najbliższego polecenia \label.
 \par % Głupio zaczynać nowy rozdział nie zmieniając akapitu;).
 \vskip 0pt plus \rozdzfil\penalty -200\vskip 0pt plus -\rozdzfil% I
                % tutaj kryje się trik. Korzystam tu
                % z poleceń plainowych, które dają mi
                % większą kontrolę nad tym, co się
                % dzieje. Najpierw wstawiam pionowy
                % odstęp długości zero, ale
                % ,,elastyczny'' - ,,rozszerzalny'' do
                % wartości \rozdzfil, czyli
                % ,,wypełnienia rozdziału''.
                % Następnie lekko zachęcam TeXa do
                % złamania strony w tym miejscu,
                % wstawiając niewielką ujemną ,,karę''
                % za złamanie tu strony (maksymalna
                % ,,kara'' wynosi 10 000, a minimalna
                % -10 000). Wreszcie, wstawiam znów
                % ,,elastyczny'' odstęp pionowy, tym
                % razem ,,rozszerzalny'', ale o
                % wartość ujemną (!). Jak to działa?
                % (Pomysł wziąłem z The TeXbook.)
                % Jeśli TeX nie złamie strony w tym
                % miejscu, oba odstępy zniosą się
                % (zniosą się również ich
                % ,,rozszerzalności''! i nic
                % szczególnego się nie stanie. Jeśli
                % zaś TeX złamie tu stronę, odstęp po
                % miejscu jej złamania zostaje
                % anulowany (tak działa algorytm TeXa)
                % i ,,rozszerzalny'' odstęp wypełni
                % dół strony poprzedzającej otwarcie
                % rozdziału.
 \bigskip % Duży odstęp pionowy (duży = o długość parametru
      % \bigskipamount).
 {\centering % Zaczynamy grupę (otwierający nawias wąsaty) i
       % centrujemy. Nie używam środowiska center, które
       % wstawia sobie własne odstępy pionowe; ale żeby
       % polecenie \centering nie obowiązywało do końca
       % dokumentu, zamykam je w nawiasach wąsatych.
  \large\bfseries % Skoro i tak za chwilę zamkniemy grupę, mogę
          % zamiast \begin{large} ... \end{large} użyć po
          % prostu \large - koniec grupy i tak anuluje
          % zmianę wielkości czcionki (oraz odmianę grubą,
          % wprowadzoną niskopoziomowym poleceniem \bfseries
          % - normalnie lepiej używać \textbf{...} niż
          % {\bfseries ...}, tutaj to nic nie psuje, choć
          % nie jest może zbyt eleganckie).
  Rozdział~\Roman{rozdz}\par\medskip % Słowo ,,Rozdział'', twarda
                % spacja (tu i tak TeX nie złamałby
                % raczej wiersza, ale dałem tyldę z
                % przyzwyczajenia), numer rozdziału
                % (wielkimi cyframi rzymskimi), oraz
                % nowy akapit i średni odstęp.
  #1 % I wreszcie wstawiamy tytuł rozdziału, czyli pierwszy (i
    % jedyny) parametr polecenia \rozdz. Zwracam uwagę na to, że
    % spacja (lub znak nowej linii) po #1 niczego nie psuje; jest
    % tak dlatego, że generowany przez nią odstęp poziomy jest
    % anulowany przez polecenie \par, rozpoczynające nowy akapit
    % (czy raczej, ściśle rzecz biorąc, kończące obecny).
    % (Taki sam efekt dałby dwukrotny znak nowego wiersza, którego
    % zwykle używa się w tym celu.)
 \par}\smallskip % A więc kończymy akapit (polecenie \par), grupę
         % (nawias wąsaty) i wstawiamy mały odstęp pionowy.
         % Uwaga! Gdyby zamienić miejscami \par i },
         % centrowanie tytułu rozdziału przepadłoby, ponieważ
         % TeX używa wartości parametrów odpowiedzialnych za
         % skład akapitu obowiązujących w momencie wywołania
         % \par. Gdybyśmy najpierw zakończyli grupę,
         % wrócilibyśmy do normalnego kroju pisma i
         % wyrównywania marginesów. Przykrym efektem
         % ubocznym byłoby zmniejszenie odstępów między
         % wierszami, które są zwiększane przez komendę
         % \large.
 \nopagebreak % Oczywiście, nie chcemy złamania strony tuż za tytułem
        % rozdziału.
}

\begin{document}

\begin{center} % Tytuł składamy ręcznie. Komenda \maketitle w
        % zasadzie nadaje się głównie do używania w artykułach
        % - dla książek i innych dokumentów zwykle lepiej
        % składać tytuł ,,na piechotę''.
 \LARGE
 Regulamin\\ % Komenda \\ zaczyna nowy wiersz. Można też wstawić
       % odstęp przed następnym wierszem w następujący sposób:
       % \\[0.2cm].
 Samorządu Studium Doktoranckiego\\
 Wydziału Matematyki i~Informatyki\\ % Zwracam uwagę na twarde spacje
                % między jednoliterowymi spójnikami a
                % następującymi po nich wyrazami...
 Uniwersytetu im.~Adama Mickiewicza w~Poznaniu % ...a także w innych
                % miejscach, gdzie złamanie wiersza
                % byłoby niewskazane.
\end{center}

\rozdz{Postanowienia ogólne}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Niniejszy Regulamin Samorządu Studium Doktoranckiego Wydziału
  Matematyki i~Informatyki Uniwersytetu im.~Adama Mickiewicza
  w~Poznaniu określa zasady organizacji i~funkcjonowania Samorządu
  Studium Doktoranckiego Wydziału Matematyki i~Informatyki
  Uniwersytetu im.~Adama Mickiewicza w~Poznaniu.
 \item\label{ust:slowniczek}% Polecenie \label pozwoli powoływać się
               % na ten ustęp konstrukcją
               % \ref{ust:slowniczek}. Praktycznie jest
               % używać przedrostków w etykietach
               % nadawanych komendą \label, np. ust:,
               % lit:, def:, tw:, rys: - w ten sposób
               % można użyć ,,tej samej'' (tj. różniącej
               % się tylko przedrostkiem) etykiety
               % np. definicji i rysunku.
               %
               % Uwaga! Używanie polskich znaków
               % diakrytycznych w etykietach jest
               % proszeniem o kłopoty! Spacji używać
               % można, ale ja akurat tego nie robię,
               % dzięki czemu edytor tekstu nigdy nie
               % podzieli mi kilkuczłonowej etykiety
               % między wiersze. Jest to o tyle
               % istotne, że np. w takim przypadku
               % funkcja edytora wyszukiwania wszystkich
               % wystąpień jakiegoś ciągu znaków
               % przegapiłaby te miejsca, gdzie zamiast
               % spacji pojawił się znak nowego
               % wiersza.
  Ilekroć w~niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  \begin{enumerate}
  \item Uniwersytecie\ppauza % Komenda \ppauza, zdefiniowana w
                % pakiecie polski, daje półpauzę z
                % właściwymi dla polskich zwyczajów
                % typograficznych odstępami. Anglosasi
                % używają długiej pauzy (1 firet), my
                % używamy pauzy o 25% krótszej - ale
                % takiej nie ma we wszystkich
                % czcionkach, więc stosujemy tu
                % półpauzę długości 1/2 firetu.
   rozumie się przez to Uniwersytet im.~Adama Mickiewicza
   w~Poznaniu;
  \item Władzach Uniwersytetu\ppauza rozumie się przez to Senat
   Uniwersytetu oraz Rektora i~Prorektorów Uniwersytetu;
  \item Wydziale\ppauza rozumie się przez to Wydział Matematyki
   i~Informatyki Uniwersytetu;
  \item Władzach Wydziału\ppauza rozumie się przez to Radę Wydziału,
   Dziekana i~Prodziekanów Wydziału oraz Kierownika Studium
   Doktoranckiego;
  \item Samorządzie\ppauza rozumie się przez to Samorząd Doktorantów
   Uniwersytetu;
  \item Samorządzie Studium\ppauza rozumie się przez Samorząd
   Doktorantów Studium Doktoranckiego Wydziału;
  \item Zebraniu Ogólnym\ppauza rozumie się przez to Zebranie Ogólne
   Samorządu Studium;
  \item Radzie\ppauza rozumie się przez to Radę Samorządu Studium;
  \item Doktorancie\ppauza rozumie się przez to uczestnika
   stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich na
   Wydziale od dnia wydania przez Rektora Uniwersytetu decyzji
   o~przyjęciu tego uczestnika na stacjonarne lub niestacjonarne
   studia doktoranckie do dnia ukończenia tych studiów;
  \item Ustawie\ppauza rozumie się przez to Ustawę z~dnia 27.~lipca
   2005~r. \emph{Prawo o~szkolnictwie wyższym} (Dz.U.~nr~164,
   poz.~1365 z~późniejszymi zmianami); % Zwracam uwagę na twarde
                % spacje; gdyby nie udało się złożyć
                % tego wiersza, trzeba by z niektórych
                % zrezygnować.
  \item Regulaminie\ppauza rozumie się przez to niniejszy Regulamin
   Samorządu Studium.
  \end{enumerate}
 \item Przepis ust.~\ref{ust:slowniczek} % Powołanie na ustęp 2.
                % Lepiej używać mechanizmu \label i
                % \ref, niż wstawiać ,,na sztywno''
                % numery - gdybym wstawił dodatkowy
                % ustęp przed ,,słowniczkiem'', LaTeX
                % automatycznie przenumerowałby
                % powołania na niego. Czasem wymaga
                % to jednak drugiego przebiegu
                % LaTeXa. Nic dziwnego: jeśli \ref
                % występuje przed \label (co czasem
                % się zdarza, np. w konstrukcjach typu
                % ,,Jak zobaczymy w twierdzeniu x w
                % następnym rozdziale...'', LaTeX
                % wstawia odpowiednie powołanie
                % korzystając z informacji o
                % wystąpieniach komend \label
                % zapisanych w pliku o tej samej
                % nazwie, co dokument, i rozszerzeniu
                % aux. Plik ten jest zapisywany w
                % czasie przetwarzania dokumentu, i
                % dlatego za pierwszym razem (gdy go
                % nie ma) lub po niektórych zmianach,
                % trzeba dwa razy zapuścić LaTeXa:
                % pierwszy raz, żeby utworzył plik
                % aux, a drugi, żeby złożył tekst.
                % Czasem niezbędne są nawet trzy
                % przebiegi. Na przykład, w pierwszym
                % przebiegu w pliku aux zapisywane są
                % tytuły rozdziałów do spisu treści; w
                % drugim na początku dokumentu
                % wstawiany jest spis treści; ale
                % wtedy treść może przesunąć się nawet
                % o kilka stron wprzód, więc trzeci
                % przebieg uaktualnia numery stron w
                % spisie. LaTeX zawsze informuje,
                % jeśli konieczny jest kolejny
                % przebieg, komunikatem typu ,,Rerun
                % to get cross-references right.''.
                % Jeśli używamy nakładki, która ukrywa
                % przed nami komunikaty wyświetlane
                % przez LaTeXa, przed utworzeniem
                % finalnej wersji dokumentu warto na
                % wszelki wypadek zapuścić LaTeXa
                % przynajmniej 3 razy (i zmienić
                % nakładkę, lub przynamniej ją inaczej
                % skonfigurować!). Widziałem już dwie
                % książki, w których numery stron w
                % spisie treści czy indeksie są
                % niewłaściwe, i jest to fatalne.
  stosuje się odpowiednio do uchwał, postanowień i~innych dokumentów
  Rady.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Samorząd Studium tworzą wszyscy Doktoranci.
 \item Samorząd Studium działa w~zgodzie z~przepisami Ustawy, Statutu
  Uniwersytetu oraz Regulaminu.
 \item Organy Samorządu Studium są, w~granicach określonych
  w~Regulaminie, jedynymi reprezentantami ogółu doktorantów
  Wydziału.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Przedstawiciele Doktorantów w~organach Samorządu Studium
  kierują się:
  \begin{enumerate}
  \item\label{lit:interes}interesem obecnych i~przyszłych
   Doktorantów;
  \item dobrem Wydziału oraz Uniwersytetu, o~ile nie stoi to
   w~sprzeczności z~lit.~\ref{lit:interes}.
  \end{enumerate} 
 \item Przedstawiciele Doktorantów w~organach Samorządu Studium
  obowiązani są wykonywać swoje obowiązki z~należytą starannością.
 \item Każdy Doktorant może zwrócić się do właściwego organu
  Samorządu Studium z~określoną sprawą w~celu jej załatwienia
  we właściwym trybie.
 \item Organy Samorządu Studium obowiązane są bronić i~wspomagać
  obronę słusznych zbiorowych i~indywidualnych interesów
  Doktorantów, w~szczególności wobec Władz Wydziału i~Uniwersytetu
  oraz jego pracowników.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 Organami Samorządu Studium są:
 \begin{alphenumerate}
 \item Zebranie Ogólne Samorządu Studium;
 \item Rada Samorządu Studium;
 \item Przewodniczący Rady Samorządu Studium.
 \end{alphenumerate}
\end{para}


\rozdz{Zebranie Ogólne Samorządu Studium}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Zebranie Ogólne jest organem uchwałodawczym Samorządu
  Studium w~rozumieniu Ustawy.
 \item Zebranie Ogólne tworzą wszyscy Doktoranci.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}\label{ust:zebranie ogolne}
 Zebranie Ogólne:
 \begin{alphenumerate}
 \item uchwala Regulamin lub dokonuje w~nim zmian;
 \item\label{lit:pow-odw-rady}powołuje i~odwołuje członków Rady;
 \item powołuje i~odwołuje przedstawicieli Doktorantów w~organach
  Samorządu, w~Radzie Wydziału i~innych organach Wydziału
  oraz przedstawia kandydatów do organów Uniwersytetu;
 \item opiniuje projekt przyjęcia lub zmiany wydziałowego regulaminu
  studiów doktoranckich oraz planów i~programów studiów
  doktoranckich, o~których mowa w Ustawie;
 \item podejmuje decyzję o~przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub
  strajku Doktorantów na terenie Wydziału, zgodnie z~zasadami
  określonymi w~Ustawie;
 \item powołuje i~odwołuje obserwatorów przy komisjach
  kwalifikacyjnych na studia doktoranckie.
 \end{alphenumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Radę w~razie potrzeby
  oraz:
  \begin{enumerate}
  \item bezzwłocznie w~przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady;
  \item na wniosek:
   \begin{enumerate}
   \item Władz Wydziału lub Uniwersytetu;
   \item grupy Doktorantów liczącej co najmniej ósmą część ogólnej
    ich liczby, zgodnie ze spisem uczestników studiów
    doktoranckich w~Uniwersytecie na dzień 31.~października danego
    roku akademickiego.
   \end{enumerate}
  \end{enumerate}
 \item O~Zebraniu Ogólnym Przewodniczący Rady zawiadamia Doktorantów
  poprzez wywieszenie na terenie Wydziału informacji o~terminie
  i~miejscu Zebrania Ogólnego oraz za pośrednictwem listy
  dystrybucyjnej poczty elektronicznej, z~co najmniej tygodniowym
  wyprzedzeniem.
 \item Pracami Zebrania Ogólnego kieruje Przewodniczący Rady.
 \item\label{ust:protokol-zebrania}Z~Zebrania Ogólnego sporządza się
  protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady.
 \item Przewodniczący Rady w~ciągu 3~dni od Zebrania Ogólnego podaje
  treść protokołu, o~którym mowa w~ust.~\ref{ust:protokol-zebrania},
  do wiadomości Doktorantów za pośrednictwem listy dystrybucyjnej
  poczty elektronicznej.
 \item Przewodniczący Rady w~ciągu tygodnia od Zebrania Ogólnego
  przekazuje kopię jego protokołu, o~którym mowa
  w~ust.~\ref{ust:protokol-zebrania}, Dziekanowi Wydziału
  i~Kierownikowi Studium Doktoranckiego.
 \item Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów
  w~obecności co najmniej szóstej części ogólnej liczby Doktorantów,
  zgodnie ze spisem uczestników studiów doktoranckich
  w~Uniwersytecie na dzień 31.~października danego roku
  akademickiego.
 \item Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są w~głosowaniu jawnym,
  z~zastrzeżeniem ust.~\ref{ust:zebranie-tajne}.
 \item\label{ust:zebranie-tajne}Głosowanie tajne przeprowadza się:
  \begin{enumerate}
  \item w~sprawach personalnych, w~szczególności przy powoływaniu
   i~odwoływaniu członków Rady;
  \item na wniosek Doktoranta.
  \end{enumerate}
 \item Protokoły i~uchwały Zebrania Ogólnego przechowuje
  Przewodniczący Rady.
 \item Przewodniczący Rady udostępnia protokoły i~uchwały Zebrania
  Ogólnego na życzenie wszystkim zainteresowanym.
 \end{enumerate}
\end{para}

\rozdz{Rada Samorządu Studium}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Rada wybierana jest na okres jednego roku.
 \item Kadencja Rady rozpoczyna się 1.~listopada i~kończy się
  31.~października.
 \item W~skład Rady wchodzi 3~członków.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item\label{ust:wygasniecie-mandatu}Mandat członka Rady wygasa
  z~upływem kadencji Rady oraz wskutek:
  \begin{enumerate}
  \item\label{pkt:rezygnacja-z-mandatu}złożenia rezygnacji z~mandatu
   przez członka Rady;
  \item skreślenia z~listy Doktorantów;
  \item przerwania studiów na zasadach określonych w~regulaminie
   studiów doktoranckich;
  \item podjęcia lub przedłużenia podjętego urlopu na okres dłuższy
   niż jeden semestr na zasadach określonych w regulaminie studiów
   doktoranckich;
  \item\label{pkt:kara-zawiesz}prawomocnego ukarania przez
   komisję dyscyplinarną Uniwersytetu karą zawieszenia
   w~korzystaniu z~biernego prawa wyborczego do organów Samorządu;
  \item\label{pkt:niemoznosc}trwałej lub trwającej przynajmniej
   przez 30~dni niemożności sprawowania funkcji członka Rady;
  \item odwołania przez Zebranie Ogólne z~funkcji członka Rady.
  \end{enumerate}
 \item Wygaśnięcie mandatu członka Rady w~przypadkach określonych
  w~ust.~\ref{ust:wygasniecie-mandatu}
  lit.~\ref{pkt:rezygnacja-z-mandatu}-\ref{pkt:niemoznosc} następuje
  z~dniem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez Radę.
  a~w~przypadku, gdy dotyczy to wszystkich członków Rady, z~dniem
  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez Kierownika Studium
  Doktoranckiego.
 \item W~przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w~trakcie jej
  kadencji, Zebranie Ogólne dokonuje uzupełnienia składu Rady na
  okres do końca kadencji Rady.
 \item W~razie wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Rady, każdy
  Doktorant może przejąć uprawnienia i~obowiązki Przewodniczącego
  Rady, jednak wyłącznie w~celu bezzwłocznego wykonania czynności
  wynikających z~przepisu \parno{\ref{ust:zebranie ogolne}},
  lit.~\ref{lit:pow-odw-rady} i~za wiedzą Kierownika Studium
  Doktoranckiego oraz o~ile żaden z~Doktorantów nie uczynił tego
  wcześniej.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}\label{par:wybor-przew}
 \begin{enumerate}
 \item\label{ust:wybor-przew}Rada wybiera spośród swoich członków
  Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Drugiego
  Wiceprzewodniczącego Rady.
 \item\label{ust:wybor-przew-tajne}Wybór Przewodniczącego Rady
  i~Wiceprzewodniczących Rady następuje w~drodze głosowania tajnego,
  w~formie uchwały; przepisu
  \parno{\ref{par:decyzje}}, ust.~\ref{ust:przewaga} nie stosuje
  się.
 \item W~celu usprawnienia swoich działań, Rada może powierzyć swoim
  członkom również inne funkcje.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 Rada:
 \begin{alphenumerate}
 \item reprezentuje Doktorantów i~broni ich słusznych interesów;
 \item reprezentuje Doktorantów wobec Władz Wydziału;
 \item współpracuje z~Władzami Wydziału w~sprawach doktoranckich;
 \item może opiniować projekty oraz zgłaszać Władzom Wydziału własne
  propozycje uchwał, zarządzeń i~decyzji dotyczących spraw
  doktoranckich;
 \item może wyrażać opinie i~zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach
  dotyczących Doktorantów;
 \item współpracuje z~Samorządem oraz samorządami doktorantów innych
  studiów doktoranckich;
 \item może prowadzić działalność w~zakresie spraw socjalno\dywiz
  bytowych i~kulturalnych Doktorantów;
 \item może popierać naukowe, artystyczne, kulturalne i~sportowe
  inicjatywy Doktorantów;
 \item może współpracować z~organizacjami doktoranckimi działającymi
  na Wydziale;
 \item informuje Doktorantów o~działalności innych organów Samorządu
  oraz Władz Wydziału i~Uniwersytetu;
 \item decyduje w~sprawach rozdziału środków finansowych
  przeznaczonych przez Władze Wydziału lub Uniwersytetu na cele
  Samorządu Studium;
 \item wykonuje inne czynności niezastrzeżone w~Regulaminie do
  kompetencji Zebrania Ogólnego albo Przewodniczącego Rady.
 \end{alphenumerate}
\end{para}

\begin{para}\label{par:zwolywanie-posiedzen}
 \begin{enumerate}
 \item\label{ust:posiedzenia}Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący
  Rady w~razie potrzeby, a~także:
  \begin{enumerate}
  \item\label{lit:wniosek}na wniosek:
   \begin{enumerate}
   \item\label{pkt:wladze}Władz Wydziału lub Uniwersytetu,
   \item członka Rady;
   \end{enumerate}
  \item w~każdym przypadku, gdy Regulamin przewiduje konieczność
   podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania przez Radę.
  \end{enumerate}
 \item O~zwołaniu posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia
  pozostałych członków Rady oraz wnioskodawców posiedzenia,
  o~których mowa w~ust.~\ref{ust:posiedzenia},
  lit.~\ref{lit:wniosek}, pkt~\ref{pkt:wladze}, w~sposób zwyczajowo
  przyjęty, nie później jednak niż na trzy dni przed terminem
  posiedzenia.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item W~posiedzeniach Rady obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej
  członkowie.
 \item W~posiedzeniach mogą dodatkowo uczestniczyć z~głosem doradczym:
  \begin{enumerate}
  \item wnioskodawcy posiedzenia, o~których mowa
   w~\parno{\ref{par:zwolywanie-posiedzen}}
   ust.~\ref{ust:posiedzenia}, lit.~\ref{lit:wniosek},
   pkt~\ref{pkt:wladze} albo ich przedstawiciele;
  \item inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, za zgodą
   Rady.
  \end{enumerate}
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Porządek posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady.
 \item Rada może uzupełnić porządek posiedzenia o~dodatkowe punkty,
  jednak wyłącznie na wniosek członka Rady.
 \item Porządek posiedzenia zwołanego na wniosek podmiotów
  wymienionych w~\parno{\ref{par:zwolywanie-posiedzen}}
  ust.~\ref{ust:posiedzenia}, lit.~\ref{lit:wniosek},
  pkt~\ref{pkt:wladze} może obejmować wyłącznie sprawy objęte tym
  wnioskiem.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}\label{par:decyzje}
 \begin{enumerate}
 \item Rada podejmuje decyzje:
  \begin{enumerate}
  \item w~drodze uzgodnienia, w~obecności wszystkich członków
   Rady\ppauza w~formie postanowień;
  \item w~drodze głosowania jawnego, z~zastrzeżeniem
   ust.~\ref{ust:rada-tajne}\ppauza w~formie uchwał.
  \end{enumerate}
 \item W~sprawach personalnych wymagana jest forma uchwały.
 \item Przy podejmowaniu decyzji w~drodze głosowania każdy członek
  Rady dysponuje jednym głosem, z~zastrzeżeniem
  ust.~\ref{ust:przewaga}.
 \item\label{ust:przewaga} W~razie równego rozkładu głosów, głos
  Przewodniczącego Rady jest decydujący.
 \item Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w~obecności
  co najmniej dwóch członków Rady.
 \item\label{ust:rada-tajne}Głosowanie tajne przeprowadza się:
  \begin{enumerate}
  \item w~sprawach personalnych;
  \item na wniosek członka Rady.
  \end{enumerate}
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}\label{par:posiedzenia-rady}
 \begin{enumerate}
 \item Z~posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 \item Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne
  dokumenty Samorządu Studium podpisuje Przewodniczący Rady.
 \item Przewodniczący Rady może upoważnić za jej zgodą członka Rady
  do podpisywania niektórych dokumentów Rady, z~wyłączeniem
  protokołów posiedzeń, postanowień oraz uchwał.
 \item\label{ust:podawanie-doktorantom}Przewodniczący Rady podaje
  postanowienia i~uchwały Rady do wiadomości Doktorantów w~ciągu
  3~dni od ich podjęcia w~sposób określony przez Radę.
 \item\label{ust:podawanie-innym}Przewodniczący Rady przekazuje kopie
  postanowień i~uchwał, w~ciągu 7~dni od ich podjęcia, innym organom
  lub osobom, w~szczególności Dziekanowi Wydziału bądź Kierownikowi
  Studium Doktoranckiego, jeśli postanowienie lub uchwała ich
  dotyczy oraz jeśli Rada uzna to za celowe.
 \item Rada może postanowić o~utajnieniu swojego posiedzenia lub jego
  części. W~takim wypadku ust.~\ref{ust:podawanie-doktorantom}
  i~\ref{ust:podawanie-innym} nie stosuje się.
 \item\label{ust:rada-wirtualna} W~uzasadnionych przypadkach Rada
  może wydać postanowienie nie zwołując posiedzenia, na drodze
  uzgodnienia między wszystkimi członkami Rady w~formie
  telefonicznej lub elektronicznej.
 \item Po wydaniu postanowienia w~trybie opisanym
  w~ust.~\ref{ust:rada-wirtualna} Przewodniczący Rady niezwłocznie
  zwołuje posiedzenie Rady, na którym Rada potwierdza swoje
  postanowienie.
 \item Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne
  dokumenty Samorządu Studium przechowuje Przewodniczący Rady.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 Rada może upoważnić wybranego członka Rady, za jego zgodą, do
 korzystania z~określonych kompetencji zastrzeżonych dla Rady na czas
 określony, w~szczególności w~okresie przerw wakacyjnych w~zajęciach
 dydaktycznych w~Uniwersytecie.
\end{para}

\rozdz{Przewodniczący Rady Samorządu Studium}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item Przewodniczący Rady:
  \begin{enumerate}
  \item stoi na czele Samorządu Studium;
  \item organizuje prace Rady i~kieruje nimi;
  \item reprezentuje Radę;
  \item organizuje i~nadzoruje formy i~zakres pomocy udzielanej
   Doktorantom przez Samorząd Studium w~sprawach doktoranckich,
   w~tym również w~ramach obrony ich słusznych zbiorowych lub
   indywidualnych interesów, w~zakresie określonym przez Radę;
  \item przejmuje uprawnienia i~obowiązki Rady w~razie wygaśnięcia
   mandatu więcej niż jednego członka Rady;
  \item wykonuje inne czynności zastrzeżone do jego kompetencji
   w~Regulaminie oraz innych aktach prawnych Samorządu Studium.
  \end{enumerate}
 \item Przewodniczący Rady wykonuje swoje uprawnienia i~obowiązki we
  współpracy z~Wiceprzewodniczącymi Rady.
 \item W~razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego uprawnienia
  i~obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Rady; w~razie
  nieobecności Przewodniczącego Rady i~Wiceprzewodniczącego Rady
  uprawnienia i~obowiązki Przewodniczącego Rady przejmuje Drugi
  Wiceprzewodniczący Rady.
 \end{enumerate}
\end{para}

\begin{para}
 \begin{enumerate}
 \item\label{ust:wygasniecie-funkcji-przew}Funkcja Przewodniczącego
  Rady wygasa z~chwilą:
  \begin{enumerate}
  \item\label{lit:rezygnacja-przew}rezygnacji z~funkcji
   Przewodniczącego Rady złożonej Radzie;
  \item\label{lit:odwolanie-przew}odwołania przez Radę z~funkcji
   Przewodniczącego Rady;
  \item wygaśnięcia jego mandatu w~Radzie.
  \end{enumerate}
 \item W~przypadkach opisanych
  w~ust.~\ref{ust:wygasniecie-funkcji-przew}
  lit.~\ref{lit:rezygnacja-przew} i~\ref{lit:odwolanie-przew},
  przepis \parno{\ref{par:wybor-przew}} ust.~\ref{ust:wybor-przew}
  i~\ref{ust:wybor-przew-tajne} stosuje się wówczas odpowiednio.
 \end{enumerate}
\end{para}

\rozdz{Postanowienie końcowe}

\begin{para}
 Regulamin wchodzi w~życie z~dniem zatwierdzenia przez Radę
 Samorządu.
\end{para}

\end{document}
% No i koniec regulaminu.

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX